ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

5. පඤ්චක නිපාතය

1. මණිකුණ්ඩල වර්ගය

360. සුසන්ධි ජාතකය

“තම්බ නම් රජ, මිදෙල්ල මල් වල සුවඳ හමයි කුඩා සාගරයද ඝොෂා ඇත්තේය. මෙයින් වනාහි සුසන්ධි නම් බිසොව දුර පෙදෙසෙක්හි වේ. එසේහෙයින් කාමයෝ නොහොත් තාම්බ්‍රයා විසින් කැමති වූවෝ මා විදිත්.

“සාගරය කෙසේ නම් එතෙර වීද? සේරුම නම් දිවයින කෙසේ නම් දුටුවේද? සග්ගය, ඇගේද තාගේද සමාගමය කෙසේ නම් වූයේද?

“භරුකච්ඡා නම් පටුණු ගමින් පිටත්ව යන්නාවූ ධන සොයන්නාවූ වෙළෙඳුන්ගේ නැව මෝරුන් විසින් බිඳින ලද මම පුවරු කඩකින් එතෙරට ගියෙමි.

“නිරන්තරයෙන් සඳුන් සුවඳ ඇති ඒ භද්‍රාතොමෝ සිළුටුවූ මෘදු වචනයෙන් මා ඖරස පුත්‍රයෙකු මවක මෙන් ඇකයෙන් හෙවත් බාහු යුග්මයෙන් ගොඩ ගත්තේය.

“තම්බය, ඒ චිත්‍රලොචනාතොමෝ මා ආහාරයෙන්ද පානයෙන්ද, වස්ත්‍රයෙන්ද, ශයනයෙන්ද සතුටු කළාය. හුදෙක් ආහාරාදියෙන් පමණක් නොව තොමෝ මා අභිරමණය කරන්නී පිණවීයයි” මෙසේ දනුව.

සුයොනන්දීජාතකං දසමං.

මණිකුණ්ඩලවග්ගො පඨමො.