ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

6. ඡක්ක නිපාතය

1. අවාරිය වර්ගය

379. නේරු ජාතකය

“වන කව්ඩෝද, පක්ෂි රාජවූ අපිද යන සියල්ලෝම මේ පර්වතයට පැමිණ සමාන වෙමු.

“මේ පර්වතයෙහි සිංහයෝද, ව්‍යාඝ්‍රයෝද, මෘගාධමවූ හිවල්ලුද යන සියල්ලෝම සමාන වෙත්. මේ පර්වතය කිනම් වේද,

“මේ උතුම් පර්වතය මිනිස්සු සවර්ණ පර්වතයයි කියා දනිත්. මේ පර්වතයෙහි සියලු ප්‍රාණීහු වර්ණයෙන් යුක්තව වාසය කරත්.

“යම් තැනෙක්හි සත්පුරුෂයන්ට සම්භාවනා නොකිරීම හෝ අවමන් කිරීම හෝ හීනයන්ට සම්මාන කිරීම හෝ වන්නීද එහි විසීමද නොවසන්නේය.

“යම් තැනෙක්හි අලසයාද, දක්ෂයාද, ශූරයාද, බියසුල්ලාද යන මොහු පිදියයුත්තාහු වෙද්ද, විශෙෂයක් නොකරණ ඒ පර්වතයෙහි සුජනයෝ නොවසන්නාහුය.

“මේ ස්වර්ණ පර්වතය හීනය, උත්කෘෂ්ටය මධ්‍යමය, යන සියල්ලන් විභාග නොකෙරෙයි. මේ ස්වර්ණ පර්වතය විශෙෂයක් නොකෙරෙයි. එබැවින් ස්වර්ණ පර්වතය අත්හරිමුයි” කීයේය.

නෙරුජාතකං චතුත්ථං.