ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

6. ඡක්ක නිපාතය

1. අවාරිය වර්ගය

384. ධර්මධ්වජ ජාතකය

නෑයෙනි, කුශලධර්මයෙහි හැසිරෙව. නැවත නැවත කුශල ධර්මයෙහි හැසිරෙව්. තොපට යහපතක් වන්නේය. කුශලධර්මයෙහි හැසිරෙන තැනැත්තේ මෙලොවද, පරලොවද සුවසේ සයනය කරයි.

“එකපසින් සිටින්නාවූ පක්ෂිතෙමේ ධර්මයක්ම අනුශාසනා කෙරේද එහෙයින් උතුම් ධර්මයෙහි පිහිටියාවූ මේ පක්ෂිතෙමේ ඉතා යහපත්වේ.

“මොහුගේ ශීලයක් නොදනිව්. ශීලාදී ගුණයක් ඇතැයි නොදැන ප්‍රශංසා කරන්නහුය. හෙතෙම බිජුවටද පැටවුන්ද අනුභවකොට ධර්මය ධර්මයයි කියයි.

“වචනයෙන් අනිකක් කියයි. ශරීරයෙන් අනිකක් කෙරෙයි. වචනයෙන් ධර්මයයි කියයි. කයින් නොකරයි. හෙතෙම ඒ ධර්මයෙහි පිහිටියේ නොවෙයි.

“වචනයෙන් සිළුටුවේ. සිතින් නොවැදගත හැක්කේය. හෙවත් විසම කල්පනා ඇත්තෙක. සැඟවුනු අදහස් ඇත්තේය. ලිඳෙහි හෝනා කෘෂ්ණ සර්පයෙකු වැනිවූ ධර්මය ධ්වජයක්කොට ඇවිදිනාවූ ගම් නියම්ගම්වල යහපතැයි සම්මතවූ මේ දුශ්ශීලයා අඥාන පුරුෂයා විසින් දැනගත නොහැක්කේය.

“මොහු කුඩුවලින්ද, පියාපත්වලින්ද, පාවලින්ද, පහර දෙව් ලාමකවූ මොහු වනසව්. මෙතෙම එකතැන වාසයට සුදුස්සෙක් නොවේයයි” කීයේය.

ධම්මධජජාතකං නවමං.