ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

6. ඡක්ක නිපාතය

2. ඛරපුත්තවග්ගො

395. කාක ජාතකය

“මැණිකක් දරන්නාවූ යහළුවෙකු බොහෝ කලකින් දක්නෙමු මනාව කරණ ලද රැවුල් කැපීම ඇති මාගේ යහළු තෙම හොබනේය.

“රාජකාරිවල යෙදුණවූ මම වැඩුණවූ කිසිලි රෝම හා නිය ඇත්තේ වීමි. කලකින් කරනැවෑමියෙකු ලදින් ඒ රෝම අද දුරුකරවූයෙමි.

“යම් හෙයකින් දුර්ලභවූ කරනැවෑමියෙකු ලදින් ලෝමය දුරුකරවූයෙහිද නැවත යහළුව, දැන් කුමක් බොටුවෙහි කිනි කිනියන නාද පවත්වා දැයි කවුඩුවාට පරිහාස කෙළේය.

“සියුමැලි මිනිසුන්ගේ බොටුවෙහි මැණිකෙක් එල්බෙයි. එහෙයින් මම ඔවුන්ට අනුව හික්මෙමි. හෙවත් පිළිපදිමි නුඹ එය කෙළිපිණිස කරණ ලද්දෙකැයි නොසිතව.

“යහළුව, ඉදින් මට මනාකොට කරණ ලද රැවුල් කැපීම කැමැත්තෙහි නම් තටද එය කරවන්නෙමි. තට මේ මැණිකද දෙමි.

“තෝම මේ මැණිකට සුදුසුය. මනාව කරණ ලද රැවුල් කැපීමටද තෝම සුදුසුය. යහළුව තාගේ නොදැනීම මට ප්‍රියවේ. එහෙයින් තට ආමන්ත්‍රණය කොට යෙමියි” කීයේය.

පාරාවතජාතකං දසමං.

ඛරපුත්තවග්ගො දුතියො.

ඡක්කනිපාතං නිට්ඨිතං.