ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

1. අපණ්ණක වර්ගය

4. චුල්ලසෙට්ඨි ජාතකය

වෙළඳාමෙහි දක්ෂවූ නුවණැත්තේ ස්වල්පවූද, බඩු මිළයෙන් තමන් නගාසිටුවයි. ඒ කෙසේදයත්? මුඛ වාතයෙන් පිඹ දල්වන්නාවූ මදවූ ගින්නක්මෙනි.

චූළසෙට්ඨිජාතකං චතුත්ථං.