ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

7. සප්තක නිපාතය

2. ගන්ධාර වර්ගය

408. කුම්හකාර ජාතකය

“වනාන්තරයෙහි මනාව වැඩුණාවූ නිල් පැහැ ඇති පලගත් අඹරුකක් මම දිටිමි. එය ඵල හේතුකොටගෙණ විශෙෂයෙන් බිඳින ලද්ද දිටිමි. එය දැක පිඬු සිඟීමෙහි හැසිරෙමි.

“මනුෂ්‍ය වීරයන් විසින් නිමවනලද ඉතා මටවූ හඬක් නැති මැණික් වළලුදෙක ස්ත්‍රීතොමෝ දැරීය. දෙවන වළල්ලට පැමිණ ශබ්ද වූයේය. එය දැක මම පිඬු සිඟීමෙහි හැසිරෙමි.

“කුණපය ගෙණ එන්නාවූ තනි පක්ෂියෙකු බොහෝ පක්ෂීහු රැස්ව ඒ කුණපාහාරය හෙතුකොටගෙණ පැහැර හෙළුෑහ, එය දැක මම පිඬු සිඟීමෙහි හැසිරෙමි.

“ගව සමූහයා මැද සැලෙන මොල්ලිය ඇති වර්ණයෙන් හා බලයෙන් යුක්තවූ වෘෂභයෙකු මම දිටිමි. කාමය හේතුකොටගෙණ අඟින් විඳිනා ලද ඔහුත් දිටිමි. එය, දැක පිඬු සිඟීමෙන් හැසිරෙමි.

“කලිඟු රට වැස්සන්ගේ කරණ්ඩුක නම් රජද ගන්ධාර දෙශ වාසීන්ගේ නග්ගජි නම් රජද විදෙහ රට වැස්සන්ගේ නිමි නම් රජද පඤ්චාල දෙශවාසීන්ගේ දුර්මුඛ නම් රජද යන මොව්හු රාජ්‍යයන් හැර කිසි වරදක් නැත්තාහු පැවිදිවූහ.

“භාර්ගවය, එක්වූ විශුද්ධ දෙවියන්ට සමානවූ මේ සියල්ලෝ දිලිසෙන්නාවූ ගිනි යම්සේද එමෙන් මේ තපස්වීහුද බබළන්නාහුය. මමද අධික වශයෙන් සිටියාවූ රූපාදී කාමයන් හැර තනිවූයේම හැසිරෙන්නෙමි.

“භාර්ගවය, මෙම ප්‍රව්‍රජ්ජ්‍යාවට සුදුසු කාලයවේ. අනික් කාලයෙක් නොම ඇත. පසුව ඒකාන්තයෙන් අනුශාසනා කරන්නෙක් නොවන්නේය. පුරුෂයාගේ අතින් මිදුනාවූ ලිහිණියෙකු මෙන් මමද තනිවම හැසිරෙන්නෙමි.

“නොපැසුනාවූද පැසුනාවූද නොහොත් ලුණු ඇත්තාවූද නැත්තාවූද කෑම දරුවෝ දනිති. මම එය දැක පැවිදිවීමි. තෝද පිඬු සිඟීමෙහි හැසිරෙව, මම පිඬු සිඟීමෙහි හැසිරෙමි.”

කුම්භකාරජාතකං තතියං.