ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

7. සප්තක නිපාතය

2. ගන්ධාර වර්ගය

416. පරන්තප ජාතකය

“මට අනිෂ්ටයක් එන්නේය, මට භයක් පැමිණෙන්නේය. ඊට හෙතු කවරේදයත්, එකල්හි වනාහි අත්ත, මිනිසෙකු විසින් හෝ මෘගයෙකු විසින් හෝ සොලවන ලදී.

“බියවන සුලුවූ නුදුරුතන්හි වසන්නාවූ මාගේ බැමිණිය කෙරෙහි මට කාමය උපන්නේද, හෙතෙම ඒකාන්තයෙන් පරන්තපනම් දාසයා බියගැන්වූ ඒ අත්ත මෙන් මා කෙට්ටුවූවෙකුද පඬුවන්වූවකුද කරන්නේය.

“මාගේ කාන්තාතොමෝ ගමෙහි වසන්නී නින්දා නොකටයුක්ති මා ශොක කරවන්නීය. ඒ අත්ත පරන්තප යාමෙන් මා කෘශවූවෙකුද පඬුවන්වූවෙකුද කරන්නේය.

“කෘෂ්ණවූ ඇස් කෙළවර ඇත්තිය තී විසින් වනාහි පවත්වන මද සිනාද මියුරු තෙපුල්ද මා ඒ අත්ත පරන්තපයා මෙන් කෘශවූවෙකුද පඬුවන්වූවෙකුද කරන්නේය.

ඒ අතු ශබ්දය තෙම තා කරා පැමිණියේ යයි සිතමි. ඒ ශබ්දය තෙමේ තට සැලකෙළේයයි සිතමි. යමෙක් තෙමේ ඒ අත්ත (ශාඛාව) සෙලවීද, ඔහු විසින් ඒ පියා මැරූ කාරණය කියන ලද්දේයයි සිතමි.

අඥානවූ මා සිතන ලද මේ වනාහි තා කරා පැමිණියේය. කුමක් හෙයින්දයත්? එකල්හි වනාහි කම්පිතවූ ශාඛා තොමෝ මිනිසෙකු විසින් හෝ මෘගයෙකු විසින් හෝ කම්පිතවූදැයි පෙනිණි.

මාගේ පියා තෝ මැරූවෙහිය. නසා අතුවලින් වසමින් තට භයක් පැමිණෙන්නේයයි එසේම තෝ දැන ගත්තෙහියයි” කීයේය.

පරන්තපජාතකං එකාදසමං.

ගන්ධාරවග්ගො දුතියො.

සප්තක නිපාතය නිමි.