ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

10. දශක නිපාතය

441. චතුපොසථ ජාතකය

[මෙම ජාතකය අඩුය]

චතුපොසථියජාතකං තතියං.