ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

10. දශක නිපාතය

447. මහා ධම්මපාල ජාතකය

“තාගේ ව්‍රත සමාදානය කිමෙක්ද’ බ්‍රහ්මචර්යාව කිමෙක්ද? මේ විපාකය කවර නම් සුචරිතයක්හුගේද, මට මේ කාරණය කියව. කවර නම් කාරණයකින් තොපගේ කුලයෙහි බාලයෝ නො මියන්නාහුද?

“දශකුශල ධර්මයෙහි හැසිරෙමු. බොරු නොකියමු. සෙසු පාප කර්මයන්ද දුරු කරමු. සියලු අනාර්යවූ කර්මය දුරු කරමු. ඒ කාරණයෙන් අපගේ බාලයෝ නොමියෙත්.

“අසත් පුරුෂයන්ගේද සත්පුරුෂයන්ගේද ධර්මය අසමු. අසත් පුරුෂයන්ගේ ධර්මය නොම කැමැත්තෙමු. අසත්පුරුෂයන් හැර සත් පුරුෂයන් අත් නොහරිමු. ඒ කාරණයෙන් අපගේ බාලයෝ නොමියන්නාහ.

“දන් දීමට පළමුකොටද සතුටු සිත් ඇත්තෝ වෙමු. දෙමින්ද සතුටු සිත් ඇති වෙමු. දානය දීද පසුව පසුතැවිලි නොවෙමු. එසේ හෙයින් අපගේ බාලයෝ නොමියන්නාහ.

“ශ්‍රමණයන්ද බ්‍රාහ්මණයන්ද මගීන්ද ගුණකියා ඉල්ලන්නවුන්ද යාචකයන්ද දිළිඳුවූවන්ද යන මොවුන් බතින් පැනින් අපි පිනවම්හ. එසේ හෙයින් අපගේ බාලයෝ නොමියන්නාහ.

“අපිද භාර්යාවන් ඉක්ම නොයම්හ. භාර්යාවෝද අප ඉක්ම නොයත්. ඔවුන් කෙරෙන් පිටත් ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි බ්‍රහ්මචර්යාව හැසිරෙමු. එසේ හෙයින් අපගේ බාලයෝ නොමියන්නාහ.

“අපි හැමදෙන සතුන් මැරීමෙන් වැළකීමු. ලෝකයෙහි නුදුන්දෙය දුරුකරමු. මද්‍යපානය කරන්නෝ නොවෙමු. බොරුද නොකියමු. එසේ හෙයින් අපගේ ළදරුවෝ නොමියත්.

“සුශිලවූ මේ අප ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි යම් පුත්‍ර ස්ත්‍රී කෙනෙක් උපදිද්ද, මොහු ඒකාන්තයෙන් ධාරණ ශක්ති ඇත්තෝ වෙත්. බොහෝවූ නුවණ ඇත්තාහු බහුශ්‍රැත වූවාහු වේදයෙහි පරතෙරට ගියාහුද වෙති. එසේ හෙයින් අපගේ ළදරුවෝ නොමියෙත්.

“මව්ද, පියාද, සහෝදරයෝද, සහෝදරියෝද, පුත්‍රයෝද, භාර්යාවෝද යන අපි හැමදෙනම පරලොව හේතුකොටගෙණ කුශල ධර්මයෙහි හැසිරෙමු. එහෙයින් අපගේ ළදරුවෝ නොමියත්.

“දාසයෝද, දාසීහුද, අප අනුව ජීවත් වන්නෝද පිරිවර ජනයෝද කම්කරුවෝද යන හැමදෙන පරලොව පිණිස කුශල ධර්මයෙහි හැසිරෙත්. එහෙයින් අපගේ බාලයෝ නොමියෙත්.

“ඒකාන්තයෙන් කුශල ධර්මයතෙම ධර්මයෙහි හැසිරෙන පුද්ගලයා රක්ෂා කරයි. මනාකොට පුරුදු කරණ ලද කුශල ධර්මයතෙම සුව එළවයි. මනාකොට පුරුදු කළාවූ කුශල ධර්මයෙහි මෙතෙම ආනිශංසයවේ. ධර්මයෙහි හැසිරෙන තැනැත්තේ දුර්ගතියට නොපැමිණේ.

“ඒකාන්තයෙන් කුශල ධර්මයතෙමේ ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නාහු වර්ෂා කාලයෙහි මහත්වූ කුඩයක් මෙන් රකියි. ධර්මයෙන් රක්ෂාකරණ ලද මාගේ ධර්මපාල නම්වූ කුමාර තෙම සුවපත් වේ. (එසේ හෙයින් මේ) අනිකෙකුගේ ඇට වෙතියි” කීයේය.

මහාධම්මපාලජාතකං නවමං.