ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

11. එකදස නිපාතය

459. පානීය ජාතකය

“මහරජ, මම එකෙකුට මිත්‍රවූයේ ඒ මිත්‍රයාගේ නොදෙනලද පැන් පරිභොග කෙළෙමි. ඒ පාපය මා විසින් කරණ ලදී. ඒ කරණකොටගෙණ පසුව පාපයට පිළිකුල් කෙළෙමි. එහෙයින් මම නැවත පාපයක් නොකරන්නෙමියි පැවිදිවූයේ වෙමි.

“මහරජාණෙනි, අනුන්ගේ භාර්යාවක්ද දැක මට කාමාශාවෙක් උපන්නේය. ඒ පාපය මා විසින් කරණලදී. ඒ කරණකොටගෙණ පසුව පිළිකුල් කෙළෙමි. එහෙයින් මම නැවත පාපය නොකරන්නෙමියි පැවිදිවූයේ වෙමි.

“මහරජාණෙනි, මාගේ පියා සොරු අල්වාගත්හ. ඒ සොරුන්ට විචාරණලද මම දැන දැන අන් පරිද්දෙකින් එය ප්‍රකාශ කෙළෙමි.

“මා විසින් යම් ඒ පාපයක් කරණ ලදද, ඒ හේතුවෙන් පසුව පිළිකුල් කෙළෙමි. එහෙයින් මම නැවත පාපයක් නොකරන්නෙමියි පැවිදිවූයෙමි.

“සෝම නම් යාගය එළඹ සිටි කල්හි ප්‍රාණඝාතය කළාහුය. ඔවුන්ගේ ඒ කර්මය අනුමෝදන් වූයේවීමි. ඒ කරණකොට ගෙණ පසුව පිළිකුල් කෙළෙමි.

“මා විසින් ඒ පාපය කරණලදී. එහෙයින් මම නැවත පාපයක් නොකරන්නෙමියි පැවිදිවූයේ වෙමි.

“සුරාවද මේරයද මිහිරියයි බොන්නාහු අපගේ ගම්හි යම් ජනයෝ පළමු වූවාහුද, ඒ ගම්වැසි ජනයෝ බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස මද්‍යපානය කළාහුය.

“මම ඔවුන්ගේ ඒ කර්මය අනුමෝදන්වූයේ වෙමි. එයින් පසුව පිළිකුල් කෙළෙමි. මා විසින් ඒ පාපය කරණලදී. එහෙයින් මම නැවත පාපයක් නොකරන්නෙමියි පැවිදි වූයේ වෙමි.

“යම්බඳුවූ මම කාමයන් සේවනය කරන්නේ එබඳුවූ ධ්‍යාන සුවයෙන් නොලැබුයෙම්ද, දුර්ගන්ධවූ බොහෝ පසමිතුරු කටු ඇති ඉතා බොහෝවූ කාමයන්ට නින්දාවේවා.

“මහරජ්ජුරුවෙනි, කාමයෝ නම් මහත්වූ ආශ්වාද ඇත්තාහ. සැප ඇත්තාහ. කාමයන් හැර අන් සැපයෙක් නම් නැත්තේය. යම් කෙනෙක් තුමූ කාමයන් සේවනය කෙරෙද්ද, ඔව්හු ස්වර්ගයෙහි උපදනාහ.

“කාමයෝ ස්වල්පවූ ආශ්වාද ඇත්තාහුය. දුක් ඇත්තාහ. කාමයන් හැර අන් දුකක් නැත්තේය. යමෙක් තුමූ කාමයන් සේවනය කෙරෙද්ද, ඔව්හු නරකයෙහි උපදනාහුය.

“මනාව මුවහත් තබන ලද කඩුව යම්සේද, මනාව ඇසුරු කරණ ලද කෲරවූ නෙත්තිංස නම් කඩුව යම්සේද, ලෙහි පහරණ ලද ආයුධයක් යම්සේද, ඊට වඩා කාමයෝ අතිශයින් දුක් ඇත්තාහ.

“ගිනි අඟුරෙන් දිළිහුනාවූ පුරුෂ ප්‍රමාණයකට අධිකවූ අඟුරුවළක් යම්සේද, දවසක් රත්කරණලද හීවැළක් යම්සේද ඊට වඩා කාමයෝ අතිශයින් දුක් ඇත්තාහ.

“දරුණු විෂයක් යම්සේද, කකියවන ලද තෙලක් යම්සේද, රත්වීමෙන් දියවූ තඹලෝහයක් යම්සේද ඊට වඩා කාමයෝ ඉතා දුක් ඇත්තාහුය.”

පානීයජාතකං පඤ්චමං.