ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

12. ද්වාදස නිපාතය

464. චූළකුණාලජාතකං (1)

[මේ ජාතකය අඩුය]

චූළකුණාලජාතකං පඨමං.