ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

12. ද්වාදස නිපාතය

468. ජනසන්ධ ජාතකය

“යම්බඳු කරුණු පළමු කොටම නොකොට වාසය කළ යමෙක් වේද හෙතෙම පසුව තැවේද, එබඳුවූ මේ කරුණු දශයක් ඒකාන්තයෙන් වෙත්යයි ජන සන්ධනම් රජතෙම මෙසේ කීයේය.

“පළමු තරුණ කාලයෙහි රැස් නොරකණ ලද වස්තුව මහළු කල්හි නොලැබ පළමු ධනය නොසෙව්වෙමියි පසුව තැවේ හෙවත් නොකෙරේ.

“පෙර ළදරු කාලයෙහි ගුරුවරුන් ඇසුරුකොට ඉගෙණගන්ට හැකිවූම ශිල්පය මා විසින් නූගන්නාලදී. නූගත් ශිල්ප ඇත්තහුගේ දුක්වූ ජීවිකා වෘත්තිය වන්නීයයි පසුව ශොක කෙරෙයි.

“පෙර තරුණ කල්හි තරාදියෙන් කරණ වංචා මැණීම් වලින් කරණ වංචා ආදිය දැන එයින් ලොව රවටන්නෙක්වීමි. කේලාම් කියන්නෙක්ද අල්ලස් ගෙණ අහිමියන් හිමියන් කරන්නෙක්ද චණ්ඩවූවෙක්ද පරුෂවූවෙක්ද වීමි. මෙසේ පසුව තැවෙන්නේය.

“පෙර ප්‍රාණ ඝාත කරන්නෙක් වූවෙමි. අනාර්‍ය්‍යවූ රෞද්‍ර ක්‍රියා ඇත්තෙක්ද වීමි සත්වයන්ට කරුණාවෙන් යටත් පැවතුම් ඇත්තෙක්ද නොවූයෙමි. මෙසේ පසුව තැවෙන්නේය.

“ඒකාන්තයෙන් අන්‍යයන් විසින් පරිග්‍රහ නොකරණ ලද බොහෝ ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි පරදාර සේවනය කෙළෙමියි පසුව තැවෙන්නේය.

“ඒකාන්තයෙන් එළඹ සිටියාවූ බොහෝ ආහාර පානය ඇති කල්හි පෙර දානයක් නුදුන්නෙමියි කියා පසුව තැවෙන්නේය.

“ජරාවෙන් දිරුවාවූ ඉක්ම ගියාවූ යොවුන් වයස් ඇති මව හෝ පියා හෝ පොහොසත්වූයේ පෝෂණය නොකෙළෙමියි මෙසේ පසු කල්හි තැවෙන්නේය.

“අවවාද අනුශාසනා කරන්නවූ ආවාවූ සියලු කැමති රස ගෙණවුත් පොෂ්‍ය කරන්නාවූ පියාණන් ඉක්මවා සිතුයෙමියි. මෙසේ පසුකල්හි තැවෙන්නේය.

“සිල්වත්වූ බොහෝ උගත් දැහැමි මහණ බමුණන්ද පෙර තරුණ කල්හි ආශ්‍රය නොකෙළෙමියි මෙසේ පසුව තැවෙන්නේය.

“සත්පුරුෂයෙක් තෙම පයිරුපාසණය නොකරණ ලද දැහැමි තපසක් රැස්කරණ ලද්දේ යහපත්වේ. පෙර තපසක් රැස්නොකරණ ලද්දේයයි මෙසේ පසුව තැවෙන්නේය.

“යමෙක්තෙම මේ කරුණු දසය නුවණින් පිළිපදීද, පුරුෂ වීර්‍ය්‍ය කරන්නාවූ හෙතෙම පසුව මෙලෝ පරලෝ දෙක්හි නොතැවෙන්නේය.”

ජනසන්ධජාතකං පඤ්චමං.