ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

12. ද්වාදස නිපාතය

470. කොසියජාතකං (7)

[මේ ජාතකය අඩුය]

කොසියජාතකං සත්තමං.