ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

12. ද්වාදස නිපාතය

471. මෙණ්ඩකපඤ්හජාතකං (8)

[මේ ජාතකය අඩුය]

මෙණ්ඩකපඤ්හජාතකං අට්ඨමං.