ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

16. තිංස නිපාතය

517. දකරක්ඛස ජාතකය

මෙය මහා උම්මග්ගජාතකයෙහි ප්‍රකාශ වන්නේය.

දකරක්ඛසජාතකං සත්තමං.