ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

6. ආසිංස වර්ගය

52. චූල ජනක ජාතකය

“පුරුෂතෙමේ ව්‍යායාම් කෙරේමය. ප්‍රාඥ පුරුෂ තෙමේ ‘මෙය කළ හැකිදැ’යි නොකළකිරෙන්නේය. දියෙන් ගොඩට නැංගාවූ මම, තමා බලමියි” කීයේය.

චූළජනකජාතකං දුතියං.