ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

1. අපණ්ණක වර්ගය

6. දෙවධර්ම ජාතකය

හිරි ඔතප් දෙකින් යුක්තවූ (හෙවත්) කාය දුශ්චරිතාදියට ලජ්ජාභය ඇති කුශල ධර්මයන්ගෙන් සමන්විතවූ ශාන්තවූ සත් පුරුෂයෝ සත්ව ලෝකයෙහි ත්‍රිවිධවූ දෙවියන්ගේ ධර්මයෝයයි (නොයෙක්) දෙවධර්මයෙන් යුක්තවූවෝයයි කියනු ලැබෙත්.

දෙවධම්මජාතකං ඡට්ඨං.