ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

7. ඉත්ථි වර්ගය

65. අනභිරති ජාතකය

“ගංගාවද මාර්ගයද සුරාපාන ශාලාවද සභා ශාලාවද පැන් මඩුවද යන මොහු යම් සේ (සියල්ලන්ට සාධාරණ වෙද්ද) ලෝකයෙහි ස්ත්‍රීහුද එසේමැයි එහෙයින් පණ්ඩිත ජනයෝ මේ ස්ත්‍රීන්ට නොකිපෙත්ය”යි කීයේය.

අනභිරතිජාතකං පඤ්චමං.