ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

9. අපායිම්හ වර්ගය

86. ශීලවිමංස ජාතකය

“ශීලයම යහපත්වේ. ලෝකයෙහි ශීලය උතුම්ය. බලව, ඝොරවූ විෂ ඇති සර්පතෙම සිල්වත් වෙමියි අනුන්ට හිංසාවක් නොකෙරේයයි” කීයේය.

සීලවීමංසකජාතකං ඡට්ඨං.