ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

9. අපායිම්හ වර්ගය

87. මංගල ජාතකය

“යම් රහත්කෙනෙකුගේ දිට්ඨාදී මංගලයෝ මනාකොට නසන ලද්දාහුද, චන්ද්‍රග්‍රහණාදී උත්පාදයෝද, ශුභවූ ස්වප්නයෝද, සුභග, දුර්භගාදී ලක්ෂණයෝද යන මේ දෘෂ්ටිස්ථානයෝ මනාකොට නසන ලද්දාහුද, මංගල දොෂයෙන් ඉක්ම පැවැත්තේද, ක්‍රොධ උපනාහ. ආදීවශයෙන් ගන්නාවූ තරඟයන්ද, කාමයෝගාදීවූ යෝග ධර්මයන්ද මැඩපවත්වා සිටියේද, ඒ ක්ෂීණාශ්‍රවතෙම කිසි කලෙකත් ප්‍රතිසන්ධිවශයෙන් මෙලොවට නොඑන්නේයයි” වදාළේය.

මඞ්ගලජාතකං සත්තමං.