ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

10. ලිත්ත වර්ගය

97. නාමසිද්ධි ජාතකය

“ජීවකයාද මළහු දැක ධනපාලියද දුප්පත්වූවා දැක පන්ථකයාද වනයෙහි මං මුළාවූවහු දැක පාපකයා නැවත ආයේයයි” කීයේය.

නාමසිද්ධිජාතකං සත්තමං.