ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

1. එකක නිපාතය

10. ලිත්ත වර්ගය

99. පරොසහස්ස ජාතකය

“රැස්වූවන් අතුරෙන් දහසකටත් වැඩිවූ ප්‍රඥා රහිතවූ ඔව්හු අවුරුදු සියයකුදු හඬන්නාහු නමුදු යමෙක් කියනලද වචනයාගේ අර්ථය දනීද, සප්‍රාඥවූ ඒ පුරුෂතෙමේම හුදකලාවූයේද, උතුම් වේයයි” කීයේය.

පරොසහස්සජාතකං නවමං.