ඛුද්දක නිකාය

ඛුද්දක පාඨය

4. (සොපාක) කුමාර ප්‍රශ්න.

එක නම් කිම?-සියලු සත්වයෝ ආහාරය නිසා සිටින්නෝය.

දෙක නම් කිම?-නාමයද රූපයද යන දෙකය.

තුන නම් කිම?-තුන් වේදනාවෝය.

සතර නම් කිම?-සතර ආර්ය සත්‍යයෝයි.

පස නම් කිම?-තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකින් තදින් අල්වාගත් රූප, වෙදනා, සංඥා, සංස්කාර, විඤ්ඤාණ යන පසයි.

සය නම් කිම?-තමා කෙරෙහිවූ චක්‍ෂුප්‍රසාද, ශ්‍රොත ප්‍රසාද, ඝ්‍රාණප්‍රසාද, ජිව්හාප්‍රසාද, කායප්‍රසාද, මනස යන සයයි.

සත නම් කිම?-සති, ධම්මවිචය, විරිය, පීති, පස්සධි, සමාධි, උපෙක්ඛා යන සතර මාර්ගඥානය පිණිස පවත්නා බොජඣංග සතය.

අට නම් කිම?-සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්ප, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්ත, සම්මාආජීව, සම්මාවායාම, සම්මාසති, සම්මාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි.

නවය නම් කිම?-නානත්තකාය නානත්තසඤ්ඤී, නානත්තකාය එකත්තසඤ්ඤී, එකත්තකාය නානත්තසංඤී, එකත්තකාය එකත්තසඤ්ඤී. අසංඤී, ආකාසානඤ්චායතනූපග, විඤාණඤ්චායතනූපග, ආකිඤ්චඤඤායතනූපග, නෙවසඤඤානාසඤඤායතනූපග යන නවවිධි සත්‍වයෝයි.

දහය නම් කිම?-රහත්හුගේ අංග දහයයි, රහත් සම්මා දිට්ඨි, රහත් සම්මාසංකප්ප, රහත් සම්මාවාචා, රහත් සම්මා කම්මන්ත, රහත් සම්මාආජීව, රහත් සම්මාවායාම, රහත් සම්මාසති, රහත් සම්මාසමාධිය යන අටත් සම්මාඤාණ, සම්මාවිමුක්ති යන දෙකත් වෙත්.

කුමාර ප්‍රශ්න නිමා විය.