සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

8. නාග සංයුත්තය

10. ද්වයකාරී සූත්‍රය (4)

(1 වෙනි ඡෙදය මේ වර්ගයේ තුන්වෙනි සූත්‍රය මෙනි.)

“ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු ඕපපාතික නාගයන්ගේ සහබවට (එක්වීමට) පැමිණෙයිද, එයට හේතුව කවරේද? ප්‍රත්‍යය කවරේද?”

“මහණ, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් දෙපරිද්දකින් ක්‍රියා කරන්නේ වෙයිද, වචනයෙන් දෙපරිද්දකින් ක්‍රියා කරන්නේ වෙයිද, සිතින් දෙපරිද්දකින් ක්‍රියා කරන්නේ වෙයිද, ඕපපාතික නාගයෝ බොහෝ ආයුෂ ඇත්තාහ. වර්ණවත්ය. සැප බහුලකොට ඇත්තාහයි ඔහු විසින් අසන ලද්දේ වෙයිද, ඔහුට මෙබඳු සිතක් වෙයි. ‘මම ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු ඕපපාතික නාගයන්ගේ එක්වීමට පැමිණෙන්නෙම් නම් යහපති’ කියායි. හෙතෙම ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු ඕපපාතික නාගයන්ගේ එක්වීමට පැමිණෙයි.

යම් හෙයකින් මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු ඕපපාතික නාගයන්ගේ එක්වීමට පැමිණේද මහණ, මේ වනාහි ඊට හේතුවයි. මේ වනාහි ඊට ප්‍රත්‍යයයි.”