සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

8. නාග සංයුත්තය

11–20. අන්නදායක ආදී වූ සූත්‍ර දහය

11. අන්නදායක සූත්‍රය

(1 වෙනි ඡෙදය මේ වර්ගයේ තුන්වෙනි සූත්‍රයේ මෙනි.)

“යම් හෙයකින් මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු අණ්ඩජ නාගයන්ගේ එක්වීමට පැමිණෙයිද, ස්වාමීනි, ඊට හේතුව කවරේද? ප්‍රත්‍යය කවරේද?”

“මහණ, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් කයින් දෙපරිද්දකින් ක්‍රියා කරන්නේ වෙයිද, වචනයෙන් දෙපරිද්දකින් ක්‍රියා කරන්නේ වෙයිද, සිතින් දෙපරිද්දකින් ක්‍රියා කරන්නේ වෙයිද, අණ්ඩජ නාගයෝ බොහෝ ආයුෂ ඇත්තාහ. වර්ණවත්ය. සැප බහුලකොට ඇත්තාහයි ඔහු විසින් අසනලද්දේ වෙයිද, ඕහට මෙබඳු සිතක් වෙයි. ‘මම ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු අණ්ඩජ නාගයන්ගේ එක්වීමට පැමිණෙන්නෙම් නම් යහපති’ කියායි ‘හෙතෙම ආහාර දෙයි’ හෙතෙම ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු අණ්ඩජ නාගයන්ගේ එක්වීමට පැමිණෙයි. මහණ, මේ ඊට හේතුවයි. මේ ප්‍රත්‍යයයි.”

(මේ වර්ගයේ 11 වෙනි සූත්‍රයේ “හෙතෙම ආහාර දෙයි” යන වචන වෙනුවට මෙහි පහත දක්වන වචන 12 වෙනි සූත්‍රයේ පටන් 20 සූත්‍රය දක්වා යොදාගත යුතුයි.)

12. හෙතෙම පානයකළයුතු දේ දෙයි - පානදායක සූත්‍රය.

13. ” වස්ත්‍ර දෙයි. - වත්ථදායක ” ”

14. ” යානාවන් දෙයි. - යාන ” ”

15. ” මාලාවන් ” - මාලා ” ”

16. ” සුවඳ ” - ගන්ධ ” ”

17. ” විලවුන් ” - විලෙපනදායක ” ”

18. ” සයනයන් ” - සෙය්‍යදායක සූත්‍රය

19. ” ආවාස ” - ආවසථ ” ”

20. ” පහන් ” - පදීපෙය්‍යදායක ”