සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

8. නාග සංයුත්තය

2. පණීත රත සූත්‍රය

(1 වෙනි ඡෙදය මේ වර්ගයේ පළමුවෙනි සූත්‍රයේ මෙනි.)

“මහණෙනි, මේ නාගයෝනි සතරකි. කවර සතරක්ද යත්. අණ්ඩජ නාගයෝය, ජලාබුජ නාගයෝය. සංසෙදජ නාගයෝය. ඕපපාතික නාගයෝය යනුයි මහණෙනි, එහි අණ්ඩජ නාගයන්ට වඩා ජලාබුජ - සංසේදජ - ඕපපාතික නාගයෝ අතිශයින් උතුම්ය. මහණෙනි, එහි අණ්ඩජ-ජලාබුජ නාගයනට වඩා සංසෙදජ- ඕපපාතික නාගයෝ අතිශයින් උතුම්ය. මහණෙනි, එහි අණ්ඩජ-ජලාබුජ සංසෙදජ නයින්ට වඩා ඕපපාතික නාගයෝ අතිශයින් උතුම්ය. මහණෙනි, මේ සතර නාගයෝනීහුය.