සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

8. නාග සංයුත්තය

21–50. අන්නදායක ජලාබුජ ආදී වූ සූත්‍ර තිහ

21. 11 වෙනි සූත්‍රයේ “අණ්ඩජ නාගයින්” වෙනුවට “ජලබුජ නාගයන්” කියා 21 වෙනි සූත්‍රය යොදා ගත යුතුයි. - අන්නදායක ජලාබුජ සූත්‍රය.

22. හෙතෙම පානය කළයුතු දේ දෙයි. - පානදායකජලාබුජ සූත්‍රය

23. ” වස්ත්‍ර ” - වත්ථදායක සූත්‍රය

24. ” යානාවන් ” - යාන ” ”

25. ” මාලාවන් ” - මාලා ” ”

26. ” සුවඳ ” - ගන්ධ ” ”

27. ” විලවුන් ” - විලෙපනදායක ” ”

28. ” සයනයන් ” - සෙය්‍යදායක ” ”

29. ” ආවාස ” - ආවසථ ” ”

30. ” පහන් ” - පදීපෙය්‍යදායක ” ”

31. 11 වෙනි සූත්‍රයේ “අණ්ඩජ නාගයින්” වෙනුවට “සංසෙදජ නාගයන්” කියා 31 වෙනි සූත්‍රය යොදාගත යුතුයි. - අන්නදායක සංසෙදජ සූත්‍රය.

32. හෙතෙම පානය කළයුතු දේ දෙයි. - පානදායක සංසෙදජ සූත්‍රය

33. ” වස්ත්‍ර ” - වත්ථ දායක සූත්‍රය

34. ” යානාවන් ” - යානා ” ”

35. ” මාලාවන් ” - මාලා ” ”

36. ” සුවඳ ” - ගන්ධ ” ”

37. ” විලවුන් ” - විලෙපන ” ”

38. ” සයනයන් ” - සෙය්‍ය ” ”

39. ” ආවාස ” - ආවසථ ” ”

40. ” පහන් ” - පදීපෙය්‍ය ” ”

41. 11 වෙනි සූත්‍රයේ “අණ්ඩජ නාගයින්” වෙනුවට “ඕපපාතික නාගයන්” කියා 41 වෙනි සූත්‍රය යොදා ගත යුතුයි. - අන්නදායක ඕපපාතික සූත්‍රය

42. හෙතෙම පානය කළ යුතුදේ දෙයි - පානදායක ඕපපාතික සූත්‍රය

43. ” වස්ත්‍ර ” - වත්ථදායක ” ”

44. ” යානාවන් ” - යානා ” ”

45. ” මාලාවන් ” - මාලා ” ”

46. ” සුවඳ ” - ගන්ධ ” ”

47. ” විලවුන් ” - විලෙපනදායක ” ”

48. ” සයනයන් ” - සෙය්‍යදායක ” ”

49. ” ආවාස ” - ආවසථ ” ”

50. ” පහන් ” - පදීපෙය්‍ය ” ”

අටවෙනි නාගසංයුත්තය නිමි.