සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

8. නාග සංයුත්තය

7. ද්වයකාරී සූත්‍රය. (1)

(1 වෙනි ඡෙදය මේ වර්ගයේ තුන්වෙනි සූත්‍රය මෙනි)

“යම් හෙයකින් මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු අණ්ඩජ නාගයන්ගේ සහබවට පැමිණෙයිද ස්වාමීනි, මෙයට හේතුව කවරේද? ප්‍රත්‍යය කවරේද?”

“මහණ, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් කයින් දෙපරිද්දකින් ක්‍රියා කරන්නේ වෙයිද, වචනයෙන් දෙපරිද්දකින් ක්‍රියා කරන්නේ වෙයිද, සිතින් දෙපරිද්දකින් ක්‍රියා කරන්නේ වෙයිද, ඔහු විසින් අණ්ඩජ නාගයෝ දීර්ඝායුෂ ඇත්තාහ. වර්ණවත්ය. සැප බහුලකොට ඇත්තාහයි අසන ලද්දේ වෙයි. ඔහුට මෙබඳු සිතෙක් වෙයි. ‘මම ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු අණ්ඩජ නාගයන්ගේ සහබවට පැමිණෙන්නෙම් නම් යහපති’ කියායි. හෙතෙම ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු අණ්ඩජ නාගයන්ගේ සහබවට පැමිණෙයි.

“මහණ, යම් හෙයකින් මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් පසු අණ්ඩජ නාගයන්ගේ සහබවට පැමිණේද, මේ එයට හේතුවයි. මේ ප්‍රත්‍යයයි.”