සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

9. සුපණ්ණ සංයුත්තය

2. හරින්ති සූත්‍රය

(මෙහි 1 වෙනි ඡෙදය සුද්ධික සූත්‍රයේ 1 වෙනි ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, මේ ගුරුළු යෝනීහු සතරකි. කවර සතරක්ද යත්? අණ්ඩජ ගුරුළෝය. ජලාබුජ ගුරුළෝය. සංසෙදජ ගුරුළෝය. ඕපපාතික ගුරුළෝය යනුයි මහණෙනි, ඒ ගුරුළන් අතරෙහි අණ්ඩජ ගුරුළෝ අණ්ඩජ නාගයන් පැහැර ගනිත්, ජලාබුජ නාගයන් පැහැර නොගනිත්. සංසෙදජ නාගයන් පැහැර නොගනිත්. ඕපපාතික නාගයන් පැහැර නොගනිත්. මහණෙනි, ඒ ගුරුළන් අතුරෙහි ජලාබුජ ගුරුළෝ අණ්ඩජ නාගයන්ද ජලාබුජ නාගයන්ද පැහැර ගනිත්. සංසෙදජ නාගයන් පැහැර නොගනිත්. ඕපපාතික නාගයන් පැහැර නොගනිත්. මහණෙනි, ඒ ගුරුළන් අතරෙහි සංසෙදජ ගුරුළෝ අණ්ඩජ නාගයන්ද ජලාබුජ නාගයන්ද සංසෙදජ නාගයන්ද පැහැර ගනිත්. ඕපපාතික නාගයන් පැහැර නොගනිත්. මහණෙනි, ඒ ගුරුළන් අතරෙහි ඕපපාතික ගුරුළෝ අණ්ඩජ, ජලාබුජ සංසෙදජ, ඕපපාතික නාගයන් පැහැර ගනිත්. මහණෙනි මේ සතර ගුරුළු යොනීහුය.”