සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

9. සුපණ්ණ සංයුත්තය

4–6. දුතිය ද්වයකාරී ආදී වූ සූත්‍ර තුන

ද්වයකාරී සූත්‍රය (2)

ද්වයකාරී සූත්‍රයේ “අණ්ඩජ ගුරුළන්” වෙනුවට ‘ජලාබුජ ගුරුළන්’ යෙදීමෙන් 4 ද්වයකාරී සූත්‍රය ඇතිවේ.

ද්වයකාරී සූත්‍රය (3)

ද්වයකාරී සූත්‍රයේ “අණ්ඩජ ගුරුළන්” වෙනුවට “සංසෙදජ ගුරුළන්” යෙදීමෙන් 5 ද්වයකාරී සූත්‍රය ඇතිවේ.

ද්වයකාරී සූත්‍රය (4)

ද්වයකාරී සූත්‍රයේ “අණ්ඩජ ගුරුළන්” වෙනුවට “ ඕපපාතික ගුරුළන්” යෙදීමෙන් 6 ද්වයකාරී සූත්‍රය ඇතිවේ.