සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

13. ධ්‍යාන සංයුත්තය

10. සමාධිමූලකසප්පායකාරීසුත්තං

(1) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහි සමත්වෙයි, සමාධියට උපකාර ධර්මයන් පිරීමෙහි අදක්ෂ වෙයි. (2) සමාධි උපකාර ධර්මයන් පිරීමෙහි දක්ෂවෙයි, සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහි අදක්ෂවෙයි. (3) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහිත් අදක්ෂ වෙයි. සමාධියට උපකාර ධර්මයන් පිරීමෙහිත් අදක්ෂ වෙයි. (4) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහිත් දක්ෂ වෙයි, සමාධියට උපකාර ධර්මයන් පිරීමෙහිත් දක්ෂවෙයි.