සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

13. ධ්‍යාන සංයුත්තය

19. සමාපත්තිමූලකසප්පායකාරීසුත්තං

(1) සමාධියට උපකාර ධර්මයන් කිරීමෙහි සමත් වෙයි, සමාධියෙහි සමවතට සමවැදීමෙහි සමත් නොවෙයි. (2) සමාධියෙහි සමවතට සමවැදීමෙහි සමත් වෙයි. සමාධියට උපකාර ධර්මයන් පිරීමෙහි සමත් නොවෙයි. (3) සමාධියෙහි සමවතට උපකාර ධර්මයන් පිරීමෙහිත් සමත් නොවෙයි. සමාධියෙහි සමවතට සමවැදීමෙහිත් සමත් නොවෙයි. (4) සමාධියට උපකාර ධර්මයන් පිරීමෙහි සමත්වේ. සමාධියෙහි සමවතට සමවැදීමෙහි සමත්වේ.