සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

13. ධ්‍යාන සංයුත්තය

2. සමාධිමූලකඨිතිසුත්තං

(1) ධ්‍යානාංග දැනීමෙහි සමත්වෙයි. සමාධියෙහි පිහිටීමට නොසමත් වෙයි. (2) සමාධියෙහි පිහිටීමට සමත් වෙයි. සමාධියට සමවැදීමෙහි නොසමත් වෙයි. (3) සමාධියට සමවැදීමෙහිද නොසමත් වෙයි. සමාධියෙහි පිහිටීමෙහිද නොසමත් වෙයි. (4) සමාධියට සමවැදීමෙහිද දක්ෂවෙයි. සමාධියෙහි පිහිටීමෙහිද සමර්ථවෙයි.