සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

13. ධ්‍යාන සංයුත්තය

3. සමාධිමූලකවුට්ඨානසුත්තං

(1) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහි සමත්වෙයි, සමාධියෙහි සමවතින් නැඟිසිටීමෙහි සමත් නොවෙයි. (2) සමාධියෙහි සමවතින් නැඟී සිටීමෙහි සමත් වෙයි, සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහි සමත් නොවෙයි (3) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහිද සමත් නොවෙයි, සමාධියෙහි සමවතින් නැඟීසිටීමෙහිද සමත් නොවෙයි (4) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහිද සමත්වෙයි, සමාධියෙහි සමවතින් නැගී සිටීමෙහිද සමත්වෙයි.