සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

13. ධ්‍යාන සංයුත්තය

8. සමාධිමූලකසක්කච්චකාරීසුත්තං

(1) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහි සමත් වේ. සමාධියෙහි මනාව කරන්නෙක් නොවේ (2) සමාධියෙහි මනාව කරන්නෙක් වෙයි, සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහි සමත් නොවෙයි. (3) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහිද සමත් නොවේ. සමාධියෙහි මනාව කරන්නෙක්ද නොවේ. (4) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහිත් සමත් වෙයි, සමාධියෙහි මනාව කරන්නෙක්ද වෙයි.