සංයුත්තනිකායො

ඛන්ධක වර්ගය

13. ධ්‍යාන සංයුත්තය

9. සමාධිමූලකසාතච්චකාරීසුත්තං

(1) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහි සමත්වෙයි, ධ්‍යානයෙහි නිතර කරන්නෙක් නොවෙයි. (2) ධ්‍යානයෙහි නිතර කරන්නෙක් වෙයි, සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහි සමත් නොවේ. (3) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහිද සමත් නොවේ. සමාධියෙහි නිතර කරන්නෙක්ද නොවේ. (4) සමාධියෙහි අංග දැනීමෙහිද සමත්වේ, සමාධියෙහි නිතර කරන්නෙක්ද වෙයි.