සංයුත්තනිකායො

සළායතන වර්‍ගය

1. සළායතන සංයුත්තය

12. ලොකකාමගුණ වර්‍ගය

9. සංයොජන සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි වූ අණේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. එහිදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‘මහණෙනි’යි කියා භික්‍ෂූන් ඇමතූ සේක. ‘සවාමීනි’යි කියා ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, සංයොජනයන්ට හිතවූ ධර්‍මයන්ද සංයොජනයද දේශනා කරන්නෙමි එය අසව්. මහණෙනි, සංයොජනයන්ට හිතවූ ධර්‍මයෝ කවරහුද, සංයොජනය කවරේද?

’’මහණෙනි, ඇසින් දතයුතු වූ, ඉෂ්ඨවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ප්‍රිය සවභාව ඇත්තාවූ, කම්සැප එලවන්නාවූ, ඇලුම් කරන්නාවූ, රූප ඇත්තාහ. මහණෙනි, මොවුහු සංයොජනයන්ට හිතවූ ධර්‍මයෝයයි කියනු ලැබෙත්. එහි යම් ඇල්මක් වේද, එය එහි සංයොජනය වේ.

’’මහණෙනි, කණින් දතයුතු වූ, ඉෂ්ඨවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ප්‍රිය සවභාව ඇත්තාවූ, කම්සැප එලවන්නාවූ, ඇලුම් කරන්නාවූ, ශබ්දයෝ ඇත්තාහ. මහණෙනි, මොවුහු සංයොජනයන්ට හිතවූ ධර්‍මයෝයයි කියනු ලැබෙත්. එහි යම් ඇල්මක් වේද, එය එහි සංයොජනය වේ.

’’මහණෙනි, නාසයෙන් දතයුතු වූ, ඉෂ්ඨවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ප්‍රිය සවභාව ඇත්තාවූ, කම්සැප එලවන්නාවූ, ඇලුම් කරන්නාවූ, ගන්‍ධයෝ ඇත්තාහ. මහණෙනි, මොවුහු සංයොජනයන්ට හිතවූ ධර්‍මයෝයයි කියනු ලැබෙත්. එහි යම් ඇල්මක් වේද, එය එහි සංයොජනය වේ.

’’මහණෙනි, දිවෙන් දතයුතු වූ, ඉෂ්ඨවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ප්‍රිය සවභාව ඇත්තාවූ, කම්සැප එලවන්නාවූ, ඇලුම් කරන්නාවූ, රසයෝ ඇත්තාහ. මහණෙනි, මොවුහු සංයොජනයන්ට හිතවූ ධර්‍මයෝයයි කියනු ලැබෙත්. එහි යම් ඇල්මක් වේද, එය එහි සංයොජනය වේ.

’’මහණෙනි, කයින් දතයුතු වූ, ඉෂ්ඨවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ප්‍රිය සවභාව ඇත්තාවූ, කම්සැප එලවන්නාවූ, ඇලුම් කරන්නාවූ, ස්පර්‍ශයෝ ඇත්තාහ. මහණෙනි, මොවුහු සංයොජනයන්ට හිතවූ ධර්‍මයෝයයි කියනු ලැබෙත්. එහි යම් ඇල්මක් වේද, එය එහි සංයොජනය වේ.

’’මහණෙනි, සිතින් දතයුතු වූ, ඉෂ්ඨවූ, කාන්තවූ, මනාපවූ, ප්‍රිය සවභාව ඇත්තාවූ, කම්සැප එලවන්නාවූ, ඇලුම් කරන්නාවූ, ධර්‍මාරමමණයෝ ඇත්තාහ. මහණෙනි, මොවුහු සංයොජනයන්ට හිතවූ ධර්‍මයෝයයි කියනු ලැබෙත්. එහි යම් ඇල්මක් වේද, එහි ඒ සංයොජනය නම් වේයයි, වදාළේය.