සංයුත්තනිකායො

සළායතන වර්‍ගය

1. සළායතන සංයුත්තය

13. ගෘහපති වර්‍ගය

4. භාරවාජ සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි ආයුෂ්මත් පිණෙඩාල භාරවාජ ස්ථවිරයන් වහන්සේ කොසඹෑ නුවර ඝොසිතාරාමයෙහි වැඩවසන සේක. එකල්හි උදේන නම් රජතෙම ආයුෂ්මත් පිණෙඩාලභාරවාජතෙම යම් තැනෙක්හිද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ ආයුෂ්මත් පිණ්ඩොලභාරවාජ ස්ථවිරයන් වහන්සේ සමඟ සතුටුවූයේය. සතුටුවියයුතුවූ සිහිකටයුතුවූ කථාව කොට නිමවා එක් පසෙක උන්නේය. එක් පසෙක උන්නාවූ උදේන නම් රජතෙම ආයුෂ්මත් පිණ්ඩොලභාරවාජ ස්ථවිරයන්ට මෙය සැල කෙළේය.

’’භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, යම් හෙයකින් මේ තරුණවූ ය්‍යෙවනවූ කළු ඉසකේ ඇත්තා වූ යහපත් යෞවන භාවයෙන් යුක්තවූ ප්‍රථම වයසෙහි සිටියාවූ පඤචකාමයන්හි නොකළ ක්‍රීඩා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූහු දිවිහිමියෙන් සම්පූර්‍ණකොට පිරිසිදු කොට බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි හැසිරෙත්ද, දීර්‍ඝ කාලයක් සම්පාදනය කෙරෙත්ද, ඒ හේතුව කවරේ ද, ඒ ප්‍රත්‍යය කවරේ ද, යනුයි.,

’’මහරජ, සියල්ල දන්නා වූ ධර්‍මයන් දක්නාවූ අර්හත් වූ සම්‍යක් සම්බුඬවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ‘ මහණෙනි, එව් තෙපි මව් පමණ ඇත්තියන් කෙරෙහි මව්ය යන සිත එලවව්. නැගණියන් පමණ ඇත්තියන් කෙරෙහි නැගණියන්ය යන සිත එලවව්. දියණියන් පමණ ඇත්තියන් කෙරෙහි දියණියන්ය යන සිත එලවව් යයි (උපදවව් යයි)’ මෙසේ වදාරණ ලදී. , මහරජ, යම් හෙයකින් මේ තරුණවූ යෞවනවූ කළු හිසකේ ඇත්තා වූ යහපත් ය්‍යෙවන භාවයෙන් යුක්තවූ පළමුවන වයසින් යුක්තවූ පඤචකාමයන්හි නොකරනලද ක්‍රීඩා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූහු දිවිහිමියෙන් සම්පූර්‍ණකොට පිරිසිදු කොට බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි හැසිරෙත්ද, බොහෝ කාලයකුත් සම්පාදනය කෙරෙත්ද, මේ වනාහි ඒ හේතුව වේ, ප්‍රත්‍ය වේයයි, (කීයේය.)

’’පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, හිත ලොල්ය. සමහරවිටක මව් සමාන ඇත්තියක් කෙරෙහිද ලොභසිත් උපදිත්, නැගණියන් සමාන තැනැත්තියන් කෙරෙහිද ලොභසිත් උපදිත්, දියණියන් සමාන තැනැත්තියන් කෙරෙහිද ලොභසිත් උපදිත්. භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, යම් හේතුවකින් මේ තරුණවූ යෞවනවූ කළු හිසකේ ඇත්තා වූ යහපත් යෞවන භාවයෙන් යුක්තවූ පළමුවන වයසින් යුක්ත පඤචකාමයන්හි නොකරනලද ක්‍රීඩා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූහු දිවිහිමියෙන් සම්පූර්‍ණකොට පිරිසිදු කොට බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි හැසිරෙත්ද, බොහෝ කාලයකුත් සම්පාදනය කෙරෙත්ද, ඒ අනික් හේතුවකුත් ඇත්තේද, අනික් ප්‍රත්‍යයකුත් ඇත්තේද?,

’’මහරජ, සියල්ල දන්නා වූ සියලු ධර්‍මයන් දක්නාවූ අර්හත් වූ සම්‍යක් සම්බුඬවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ‘ මහණෙනි, තෙපි එව් පාද තලයෙන් උඩ හිසකේ මතුයෙන් යට සම කෙළවරකොට ඇති අනේකප්‍රකාර අසූචියෙන් පිරුණාවූ මේ ශරීරයම සලකව්. මේ ශරීරයෙහි කෙස් ද, ලොම් ද, නියද, දත්ද, සමද, මසද, නහරද, ඇටද, ඇටමිදුලුද, වකුගඩුවද, හෘදයමාංශයද, අක්මාවද, දළබුවද, බඩදිවද, පපුවද, අතුණුද, අතුණුබහන්ද, නොපැසුණු ආහාරද, මළද, පිතද, සෙමද, සැරවද, ලේද, ඩහදියද, මේදයද, කඳුලුද, වුරුණු තෙල්ද, තෙලද, සොටුද, සඳමිදුලුද, මුත්‍රද, ඇත්තේයයි වදාරණ ලදී.

’’මහරජ, යම් හෙයකින් මේ තරුණවූ යෞවනවූ කළු හිසකේ ඇත්තා වූ භික්‍ෂූහු යහපත් යෞවන භාවයෙන් යුක්තවූ පළමුවන වයසින් යුක්තවූ පඤචකාමයන්හි නොකරණලද ක්‍රීඩා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූහු දිවිහිමියෙන් සම්පූර්‍ණකොට පිරිසිදු කොට බ්‍රහ්යචර්‍ය්‍යාවෙහි හැසිරෙත්ද, බොහෝ කාලයකුත් සම්පාදනය කෙරෙත්ද, මේ වනාහි ඒ හේතුව වේ, ප්‍රත්‍ය වේයයි’ කීය.

පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, යම් ඒ භික්‍ෂූහු වඩන ලද කය ඇත්තාවූ වඩන ලද සිල් ඇත්තාවූ වඩන ලද සිත් ඇත්තාවූ වඩන ලද නුවණ ඇත්තෝ වෙත්ද, ඔවුන්ට එය දුෂ්කර නොවෙයි. භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, යම් ඒ භික්‍ෂූහු වනාහි නොවඩනා ලද කය ඇත්තාවූ නොවඩනා ලද සිල් ඇත්තාවූ නොවඩනා ලද සිත් ඇත්තාවූ නොවඩනා ලද නුවණ ඇත්තෝ වෙත්ද, ඔවුනට එය දුෂ්කර වේ. පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, සමහර කලෙක අසුභවශයෙන් මෙනෙහි කරන්නෙමුයි, සුභ වශයෙන්ම (මෙනෙහි කිරීමට) පැමිණෙයි. පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, යම් හෙයකින් මේ තරුණවූ යෞවනවූ කළු ඉසකේ ඇත්තා වූ භික්‍ෂූහු යහපත් යෞවන භාවයෙන් යුක්තවූ පළමුවන වයසින් යුක්ත වූ පඤචකාමයන්හි නොකරණලද ක්‍රීඩා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූහු දිවිහිමියෙන් සම්පූර්‍ණකොට පිරිසිදු කොට බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි හැසිරෙත්ද, බොහෝ කාලයකුත් සම්පාදනය කෙරෙත්ද, එයට අන්‍යවූ හේතුවකුත් අන්‍යවූ ප්‍රත්‍යකුත් ඇත්තේද?,

’’මහරජ, සියල්ල දන්නා වූ සියලු ධර්‍මයන් දක්නාවූ අර්හත් වූ සම්‍යක් සම්බුඬවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ‘ මහණෙනි, තොපි එව්, ඉන්‍ද්‍රියයන්හි රක්නාලද දොරටු ඇත්තෝව වාසය කරව්.

’’ඇසින් රූපයක් දැක මහසටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. කුඩා සටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. යමක් හෙතුකොටගෙණ මේ චක්‍ඛු ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවර රහිතව වාසය කරන්නහුට ලොභ ද්වෙෂ යන ලාමක වූ අකුසල ධර්‍මයෝ නැවත නැවත වැස්සෙන්නාහුද එය සංවර කිරීම පිණිස පිළිපදිව්. චක්‍ඛු ඉන්‍ද්‍රියය රකිව්. චක්‍ඛු ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවරයට පැමිණෙව්.

’’කනින් ශබ්දයක් අසා මහසටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. කුඩා සටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. යමක් හෙතුකොටගෙණ මේ සෝත ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවර රහිතව වාසය කරන්නහුට ලොභ ද්වෙෂ යන ලාමක වූ අකුසල ධර්‍මයෝ නැවත නැවත වැස්සෙන්නාහුද එය සංවර කිරීම පිණිස පිළිපදිව්. සෝත ඉන්‍ද්‍රියය රකිව්. සෝත ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවරයට පැමිණෙව්.

’’නාසයෙන් ගන්‍ධයක් ආඝ්‍රාණයකොට මහසටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. කුඩා සටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. යමක් හෙතුකොටගෙණ මේ ඝාණ ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවර රහිතව වාසය කරන්නහුට ලොභ ද්වෙෂ යන ලාමක වූ අකුසල ධර්‍මයෝ නැවත නැවත වැස්සෙන්නාහුද, එය සංවර කිරීම පිණිස පිළිපදිව්. ඝාණ ඉන්‍ද්‍රියය රකිව්. ඝාණ ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවරයට පැමිණෙව්.

’’දිවෙන් රසයක් විඳ මහසටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. කුඩා සටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. යමක් හෙතුකොටගෙණ මේ ජිව්හා ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවර රහිතව වාසය කරන්නහුට ලොභ ද්වෙෂ යන ලාමක වූ අකුසල ධර්‍මයෝ නැවත නැවත වැස්සෙන්නාහුද, එය සංවර කිරීම පිණිස පිළිපදිව්. ජිව්හා ඉන්‍ද්‍රියය රකිව්. ජිව්හා ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවරයට පැමිණෙව්.

’’කයින් ස්පර්‍ශයක් කොට මහසටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. කුඩා සටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. යමක් හෙතුකොටගෙණ මේ කාය ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවර රහිතව වාසය කරන්නහුට ලොභ ද්වෙෂ යන ලාමක වූ අකුසල ධර්‍මයෝ නැවත නැවත වැස්සෙන්නාහුද, එය සංවර කිරීම පිණිස පිළිපදිව්. කාය ඉන්‍ද්‍රියය රකිව්. කාය ඉන්‍ද්‍රියෙහි සංවරයට පැමිණෙව්.

’’සිතින් ධර්‍මයක් දැන මහසටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. කුඩා සටහන් වශයෙන් ගන්නෝ නොවව්. යමක් හෙතුකොටගෙණ මේ මනින්‍ද්‍රියෙහි සංවර රහිතව වාසය කරන්නහුට ලොභ ද්වෙෂ යන ලාමක වූ අකුසල ධර්‍මයෝ නැවත නැවත වැස්සෙන්නාහුද, එය සංවර කිරීම පිණිස පිළිපදිව්. මනින්‍ද්‍රිය රකිව්. මනින්‍ද්‍රියෙහි සංවරයට පැමිණෙව් යයි’ මෙසේ වදාරණ ලද්දේමය.

’’මහරජ, යම් හේතුවකින් මේ තරුණවූ යෞවනවූ කළු හිසකේ ඇත්තා වූ භික්‍ෂූහු යහපත් යෞවනභාවයෙන් යුක්තවූ පළමුවන වයසින් යුක්තවූ පඤචකාමයන්හි නොකරණලද ක්‍රීඩා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූහු දිවිහිමියෙන් සම්පූර්‍ණකොට පිරිසිදු කොට බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි හැසිරෙත්ද, බොහෝ කාලයකුත් සම්පාදනය කෙරෙත්ද, එයට මේද හේතුව වේ, ප්‍රත්‍යය වේයයි, (වදාළේය.)

’’පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, ආශ්චර්‍ය්‍යයකි. පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, පුදුමයකි. පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, සියල්ල දන්නාවූ සියලු ධර්‍මය දක්නාවූ අර්හත් වූ සම්‍යක් සම්බුඬවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යම් හේතුවකින් මේ තරුණවූ යෞවනවූ කළු හිසකේ ඇත්තා වූ යහපත් යෞවනභාවයෙන් යුක්තවූ පළමු වයසින් යුක්තවූ පඤචකාමයන්හි නොකරණලද ක්‍රීඩා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූහු දිවිහිමියෙන් සම්පූර්‍ණකොට පිරිසිදු කොට බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි හැසිරෙත්ද, දීර්‍ඝ කාලයකුත් පිළියෙල කෙරෙත්ද, මෙය ඊට හේතුව වේ, මෙය ප්‍රත්‍යය වේයයි වදාරන ලද්දේද එය මනාකොට වදාරණ ලද්දකි.

’’පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, යම් කළෙක්හි මමද නොරක්නා ලද්දාවූම කයින් යුක්තව නොරක්නා ලද වචනයෙන් යුක්තව නොරක්නා ලද සිතින් යුක්තව නොඑළඹ සිටියාවූ සිහියෙන් යුක්තව සංවර නොවූ ඉන්‍ද්‍රියයන්ගෙන් යුක්තව අන්තඃපුරයට ඇතුල්වෙම්ද, එකල්හි ලොභ ධර්‍මයෝ අතිශයින්ම මා මැඩපවත්වත්. පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, යම් කළෙක්හි මමද රක්නා ලද්දාවූම කයින් යුක්තව රක්නා ලද වචනයෙන් යුක්තව රක්නා ලද සිතින් යුක්තව එළඹ සිටියාවූ සිහියෙන් යුක්තව සංවර වූ ඉන්‍ද්‍රියයන්ගෙන් යුක්තව අන්තඃපුරයට ඇතුල්වෙම්ද, එකල්හි එහි ලොභ ධර්‍මයෝ මා නොමැඩපවත්වත්.

’’පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, ඉතා යහපත, පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, ඉතා යහපත, පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, යම්සේ යටිකුරු කොට තබන ලද්දක්හෝ උඩුකුරු කරන්නේද, වසා තබන ලද්දක් හෝ වැහුම් අරින්නේද, මංමුළාවූවෙකුට හෝ මඟ කියන්නේද, අන්‍ධකාරයෙහි හෝ ‘ ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වායි,’ තෙල් පහනක් දල්වන්නේද, එපරිද්දෙන්ම පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් විසින් නොයෙක් ආකාරයෙන් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරණ ලදී. පින්වත් භාරවාජ සථවිරයන් වහන්ස, ඒ මම ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණකොට යමි. ධර්‍මයද භික්‍ෂු සංඝයාද, (සරණ කොට යමි)පින්වත් භාරවාජ සථවිරතෙමේ මා අද පටන් දිවිහිමිකොට සරණ ගියාවූ උපාසකයෙකැයි දරණු මැනවැයි, කීය.