සංයුත්තනිකායො

සළායතන වර්‍ගය

1. සළායතන සංයුත්තය

14. දෙවදහ වර්‍ගය

2. ක්‍ෂණ සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි වූ අණේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. එහිදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‘මහණෙනි’යි කියා භික්‍ෂූන් ඇමතූ සේක. ‘සවාමීනි’යි කියා ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

’’මහණෙනි, නුඹලාට ලාභයෙකි. මහණෙනි, තොප විසින් ලැබූ යහපත් ලාභයෙකි. තොප විසින් බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යාවෙහි විසීමට සුදුසුවූ ක්‍ෂණය (මනුෂ්‍යාත්මභාවය) ලබන ලද්දේය. මහණෙනි, මා විසින් § ඡඵසසායතනික නම්වූ, නිරයෝ දක්නා ලදහ.

’’එහි ඇසින් යම්කිසි රූපයක් දකීනම් අනිෂ්ටවූ (නොකැමැතිවූ) සවභාවය ඇතියක්ම දකියි. ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොදකියි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම දකියි. කැමැති සවභාවය ඇතියක් නොදකියි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම දකියි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොදකියි.

’’එහි කණින් යම්කිසි ශබ්දයක් අසයි නම් අනිෂ්ටවූ (නොකැමැතිවූ) සවභාවය ඇතියක්ම අසයි. ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොඅසයි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම අසයි. කැමැති සවභාවය ඇතියක් නොඅසයි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම අසයි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොඅසයි.

§ මෙයින් අවීචි නිරය අදහස් කරනලද බව අටුවාවෙහි කියන ලදී.

, එහි නාසයෙන් යම්කිසි ගන්‍ධයක් ආඝ්‍රාණය කරයි නම් අනිෂ්ටවූ (නොකැමැතිවූ) සවභාවය ඇතියක්ම ආඝ්‍රාණය කරයි. ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. කැමැති සවභාවය ඇතියක් නොකරයි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි.

’’එහි දිවෙන් යම්කිසි රසයක් විඳීනම් අනිෂ්ටවූ (නොකැමැතිවූ) සවභාවය ඇතියක්ම විඳියි. ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොවිඳියි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම විඳියි. කැමැති සවභාවය ඇතියක් නොවිඳියි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම විඳියි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොවිඳියි.

’’එහි කයෙන් යම්කිසි ස්පර්‍ශයක් කරයි නම් අනිෂ්ටවූ (නොකැමැතිවූ) සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. කැමැති සවභාවය ඇතියක් නොකරයි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි.

’’සිතින් යම්කිසි ධර්‍මයක් දැනගණීද, අනිෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක්ම දැනගණියි. ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොදැනගණියි. අකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම දැනගණියි. කැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක් දැන නොගණියි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම දැනගණියි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක් දැන නොගණියි.

’’මහණෙනි, තොපට ලාභයෙකි. මහණෙනි, තොප විසින් ලැබූ යහපත් ලාභයෙකි. බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යා වාසයට සුදුසු කාලය තොප විසින් ලබන ලදී. මහණෙනි, මා විසින් § ඡඵසසායතනික නම්වූ, සවර්‍ගයෝ දක්නා ලද්දාහ.

’’එහි ඇසින් යම්කිසි රූපයක් දකීද, ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක්ම දකියි. අනිෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොදකියි. කැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක් දකියි. නොකැමැති සවභාවය ඇතියක් නොදකියි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම දකියි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොදකියි.

§ මෙයින් තව්තිසා දෙව්ලොව අදහස් කරන ලද බව අටුවාවෙහි කියන ලදී. , එහි කණින් යම්කිසි ශබ්දයක් අසාද ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක්ම අසයි. අනිෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොඅසයි. කැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම අසයි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක් නොඅසයි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම අසයි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොඅසයි.

’’එහි නාසයෙන් යම්කිසි ගන්‍ධයක් ආඝ්‍රාණය කරයිද, ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක්ම ආඝ්‍රාණය කරයි. අනිෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි. කැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි.

’’එහි දිවෙන් යම්කිසි රසයක් විඳීද, ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක්ම විඳියි. අනිෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොවිඳියි. කැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම විඳියි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක් නොවිඳියි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම විඳියි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොවිඳියි.

’’එහි කයෙන් යම්කිසි ස්පර්‍ශයක් කරයිද, ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. අනිෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි. කැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම කරයි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක් නොකරයි.

’’සිතින් යම්කිසි ධර්‍මයක් දැනගණීද, ඉෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක්ම දැනගණියි. අනිෂ්ටවූ සවභාවය ඇතියක් නොදැනගණියි. කැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක්ම දැනගණියි. නොකැමැතිවූ සවභාවය ඇතියක් දැන නොගණියි. මනාපවූ සවභාවය ඇතියක්ම දැනගණියි. අමනාපවූ සවභාවය ඇතියක් දැන නොගණියි.

’’මහණෙනි, තොපට ලාභයෙකි. මහණෙනි, තොප විසින් ලැබූ යහපත් ලාභයෙකි. තොප විසින් බ්‍රහ්මචර්‍ය්‍යා වාසයට සුදුසු කාලය (මේ මනුෂ්‍යාත්මභාවය) ලබන ලද්දේයයි, වදාළේය.