සංයුත්තනිකායො

සළායතන වර්‍ගය

4. ජම්බුඛාදක සංයුත්තය

16. දුක්කර සූත්‍රය

“ඇවැත් ශාරිපුත්‍රය, මේ ධර්ම විනය සංඛ්‍යාත ශාසනයෙහි කුමක් දුෂ්කරද? “ඇවැත්නි, පැවිදිවීම මේ ධර්ම විනයෙහි දුෂ්කරය.”

“ඇවැත්නි, පැවිද්දාට කුමක් දුෂ්කරද?”

“ඇවැත්නි, පැවිද්දාට සස්නෙහි ඇලීම දුෂ්කරය.”

“සස්නෙහි ඇලුනහුට කුමක් දුෂ්කරද?”

“ශාසනයෙහි ඇලුනහුට ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය දුෂ්කරය.”

“ඇවැත්නි, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්න භික්ෂුව කොපමණ කාලයකින් රහත් වන්නේද?”

“ඇවැත්නි, නොබෝ කලකින්යයි” වදාළසේක.

ජම්බුඛාදක සංයුත්තය නිමි.