සංයුත්තනිකායො

සළායතන වර්‍ගය

7. චිත්ත සංයුත්තය

10. ගිලාන සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එකල්හි වනාහි චිත්ත ගෘහපතිතෙම රෝගීව දුක් සහිතව දැඩි ගිලන්වූයේය. එකල්හි බොහෝ ආරාම දේවතාවෝද වන දේවතාවෝද වෘක්ෂ දේවතාවෝද ඖෂධ ගස් වැල් ආදියටද අධිගෘහිත දේවතාවෝද එක්වී චිත්ත ගෘහපතිහට, ගෘහපතිය, අනාගත කාලයෙහි චක්‍රවර්ති රජෙක් වන්නෙමියි ප්‍රාර්ථනා කරවයි’ කීවාහුය.

මෙසේ කීකල්හි චිත්ත ගෘහපතිතෙම ඒ ආරාම දේවතාවන්ටද, වන දේවතාවන්ටද, වෘක්ෂ දේවතාවන්ටද ඖෂධ ගස් වැල් ආදියට අධිගෘහිත දේවතාවන්ටද ‘එයද අනිත්‍යය, එයද අනියතය. එයද අත්හැර යායුතුයයි” කීයේය.

මෙසේ කීකල්හි චිත්ත ගෘහපතියාගේ යාළු මිත්‍රයෝද සහලේනෑයෝද චිත්ත ගෘහපතිහට “ආර්යපුත්‍රය, සිහිය එළවව. නොදොඩවයි” කීවාහුය.

“ආර්ය පුත්‍රය, සිහිය එලවව නොදොඩවයි’ තෙපි මට මෙසේ කියන්නේ මම තොපට කුමක් කීයෙම්දැයි? කීය.

“ආර්යපුත්‍රය, එයද අනිත්‍යය. එයද අනියතය. එයද හැර යායුතුයයි” නුඹ මෙසේ කියන්නෙහියයි” කීවාහුය.

“මට ආරාම දෙවතාවෝද, වන දෙවතාවෝද වෘක්ෂ දෙවතාවෝද, ඖෂධ ගස් වැල්වලට අධිගෘහිත දෙවතාවෝද, ‘ගෘහපතිය, අනාගත කාලයෙහි චක්‍රවර්ති රජෙක් වන්නෙමියි,” ප්‍රාර්ථනා කරවයි කීවාහුය. මම ඔවුන්ට එයද අනිත්‍යය එයද අනියතය. එයද හැර යායුතුයයි” මෙසේ කියමි.

“ආර්යපුත්‍රය, ආරාම දෙවතාවෝද, වනදෙවතාවෝද, වෘක්ෂදෙවතාවෝද, ඖෂද ගස් වැල්වලට අධිගෘහිත දෙවතාවෝද කවර අර්ථයක් දකිමින්, ‘ගෘහපතිය, අනාගත කාලයෙහි චක්‍රවර්ති රජෙක් වන්නෙමියි ප්‍රාර්ථනා කරවයි කීවහුද?”

“ඒ ආරාම දෙවතාවන්ට වන දෙවතාවෝද වෘක්ෂ දෙවතාවෝද, ඖෂධ ගස්වැල්වලට අධිගෘහිත දෙවතාවෝද, මේ චිත්ත ගෘහපතිතෙම සිල්වත්ය, යහපත් ස්වභාව ඇත්තේය. ඉදින් අනාගත කාලයෙහි චක්‍රවර්ති වන්නෙමියි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නම් සීලවන්තයාගේ ප්‍රාර්ථනාව සම්පූර්ණ වන්නේය. සීලය පිරිසිදු බැවිනි. එසේ සම්පූර්ණවී ධාර්මිකව ධර්මයෙන් රාජ්‍යය කරන රජෙක්ව ධාර්මික පුද දෙන්නේයයි ආරාමදෙවතාවෝද, වන දෙවතාවෝද, වෘක්ෂ දෙවතාවෝද, ඖෂධ ගස් වැල්වලට අධිගෘහිත දෙවතාවෝද, මේ කාරණය දකිමින් ගෘහපතිය, අනාගත කාලයෙහි චක්‍රවර්ති රජ වන්නෙමියි ප්‍රාර්ථනා කරවයි’ කීවාහුය. මම ඔවුන්ට එයද අනිත්‍යය එයද අනියතය එයද අත්හැර යායුතුයයි” කියමි.

“ආර්ය පුත්‍රය, එසේ වීනම් අපටද අවවාද කරවයි” කීවාහුය.

“එසේ නම් මෙහි තොප විසින් බුදුන් කෙරෙහි අචල ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තවූවෝ වන්නෙමු මේ කාරණයෙනුදු ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අර්හත්ය, සම්‍යක් සම්බුද්ධය, අෂ්ටවිද්‍යා පසළොස්චරණ ධර්මයන්ගෙන් යුක්තය, සුගතය, ලෝකය දත් සේක. පුරුෂයන් දමනය කරන නිරුත්තර සාරථිය, දෙවි මිනිසුන්ට ශාස්තෲය, බුද්ධය, භාග්‍යවත්යයි මෙසේ හික්මිය යුතුය.

“ධර්මයෙහි අචල ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තවූවෝ වන්නෙමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ධර්මය මනාකොට දෙශනාකරන ලදී. සාන්දෘෂ්ටික ඵල ඇත්තේය. කල් නොයවා දෙන ඵල ඇත්තේය. එව, බලව, කියන විධියට සුදුසුය. තමා කෙරෙහි ඵලවියයුතු ගුණ ඇත්තේය. නුවණැත්තන් විසින් තමා කෙරෙහි ලා දතයුතුයයි මෙසේ හික්මිය යුතුය.

“සංඝයා කෙරෙහි අචල ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තවූවෝ වෙමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකසංඝයා මනාව පිළිපන්නේය. සෘජුව පිළිපන්නේය. ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගයට පිළිපන්නේය. ගෞරවයට සුදුසු සේ පිළිපන්නේය. පුරුෂ යුග සතරක්වූ පුද්ගලයන් වශයෙන් අටදෙනෙක්වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රාවක සංඝයා ආගන්තුක දානයට සුදුසු වූයේය. දුරසිට ගෙනෙන දානයට සුදුසු වූයේය. නමස්කාරයට සුදුසු ලෝකයාගේ නිරුත්තර පින්කෙත වන්නේයයි මෙසේ හික්මිය යුතුය. ගෙදොර යම්කිසි දියයුතු දෙයක් ඇද්ද ඒ සියල්ල සීලවන්තයන් හා සාධාරණ දෙයක්ම වන්නේයයි තොප විසින් මෙසේ හික්මිය යුතුයයි” කීය. ඉක්බිති චිත්ත ගෘහපතිතෙම යාළු මිත්‍රයන් සහ නෑදෑයන් බුදුන් කෙරෙහිද ධර්මය කෙරෙහිද සංඝයා කෙරෙහිද, පැහැදීමෙහි පිහිටුවා ත්‍යාග ගුණයෙහිද සමාදන් කරවා මැරුණේය.

චිත්ත සංයුත්තය සමාප්තයි.