සංයුත්තනිකායො

සළායතන වර්‍ගය

8. ගාමණී සංයුත්තය

4. හත්ථාරුහ සූත්‍රය

(මේ සූත්‍රයද මේ වර්ගයේ පළමුවෙනි සූත්‍රය මෙනි ‘යෝධාජීව’ යන තැන් ‘හත්ථාරුහ’ කියා වෙනස් කරගන්න.)