සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

1. මාර්ග සංයුත්තය

1. අවිජ්ජා වර්ගය

2. උපඞ්ඪ බ්‍රහ්මචරිය සූත්‍රය

[1] මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාක්‍යජනපදයෙහි නාගරක නම් ශාක්‍යයන්ගේ නියම්ගමෙහි වැඩ වසනසේක. එකල්හි වනාහි ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිරතෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එක්පසෙක හුන්නේය. එක්පසෙක හුන්නාවූ ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීය.

“ස්වාමීනි, යම් ඒ කල්‍යාණ මිත්‍රයන් ඇති බවය, කල්‍යාණ මිත්‍රයන් සහායකොට ඇති බවය, කල්‍යාණ මිත්‍රයන් කෙරෙහි සිත නැමී පවත්නා බවය යන මෙය මාර්ගබ්‍රහ්මචර්යාව ලැබීම පිණිස කොටසක් (බාගයක්) වෙයි” යනුයි. “ආනන්දය, එය එසේ නොවෙයි. ආනන්දය, එය එසේ නොවෙයි.

“ආනන්දය, යම් ඒ කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ඇති බවක් වේද, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් සහායකොට ඇති බවක්වේද, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් කෙරෙහි සිත නැමී පවත්නා බවක් වේද, මුළු මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාවම එය නිසා පවත්නේය.

“ආනන්දය, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ඇති, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් සහායකොට ඇති, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් කෙරෙහි නැමුනු සිත් ඇති භික්ෂුවට ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගය වඩන්නේය, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය බහුල වශයෙන් වඩන්නේයයි කැමති විය යුතුය. ආනන්දය, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ඇති කල්‍යාණ මිත්‍රයින් සහයකොට ඇති, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් කෙරෙහි නැමුනු සිත් ඇති භික්ෂුව කෙසේනම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩාද, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය බහුල වශයෙන් කෙරේද?

[2] “ආනන්දය, මේ ශාසනයෙහි භික්ෂුතෙම (තදංගවික්ඛම්භන සමුච්ඡේද පටිප්පස්සද්ධි නිස්සරණ) නම් පඤ්චවිධ විවේකය ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරුකළ, නිරොධය ඇසුරුකළ, (පරිච්චාග පක්ඛන්දන) වශයෙන් දෙවැදෑරුම්වූ කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස නැමුනාවූ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය වඩයි. විවේකය ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරුකළ, නිරොධය ඇසුරුකළ, කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස නැමුනාවූ සම්‍යක් සංකල්පය වඩයි. විවේකය ඇසුරුකළ විරාගය ඇසුරුකළ, නිරොධය ඇසුරු කළ කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස නැමුණු සම්‍යක් වචනය වඩයි. විවේකය ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරුකළ, නිරොධය ඇසුරු කළ කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස නැමුනු සම්‍යක් කර්මාන්තය වඩයි. විවේකය ඇසුරු කළ, විරාගය ඇසුරු කළ, නිරොධය ඇසුරුකළ කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස නැමුනු සම්‍යක් ආජීවය වඩයි. විවේකය ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරුකළ, නිරොධය ඇසුරුකළ කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස නැමුනු සම්‍යක් ව්‍යායාමය වඩයි. විවේකය ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරුකළ, නිරොධය ඇසුරුකළ කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස නැමුනු සම්‍යක් සතිය වඩයි. විවේකය ඇසුරුකළ, විරාගය ඇසුරුකළ නිරොධය ඇසුරුකළ කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස සම්‍යක් සමාධිය වඩයි.

[3] “ආනන්දය, මෙසේ වනාහි කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ඇත්තාවූ කල්‍යාණ මිත්‍රයින් සහායකොට ඇත්තාවූ කල්‍යාණ මිත්‍රයින් කෙරෙහි නැමුනු සිත් ඇත්තාවූ මහණතෙම ආර්යඅෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය බහුලකොට වඩයි. ආනන්දය, මේ සියලුම ආර්ය මාර්ගය කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ඇතිබව නිසාම, කල්‍යාණමිත්‍ර සහායත්වය නිසාම, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් කෙරෙහි නැමුනු සිත් ඇතිබව නිසාම, පවත්නාබව මේ ආකාරයෙන් දත යුතුය. ආනන්දය, කල්‍යාණ මිත්‍රවූ මා නිසා ඉපදීම ස්වභාවකොට ඇති සත්වයෝ ඉපදීමෙන් මිදෙති. ජරාව ස්වභාවකොට ඇති සත්වයෝ ජරාවෙන් මිදෙති. මරණය ස්වභාව කොට සත්වයෝ මරණයෙන් මිදෙති. සෝක, වැළපීම්, දුක්, දොම්නස්, උපායාසයන් ස්වභාවකොට ඇති සත්වයෝ ඒ සෝක වැලපීම් දුක් දොම්නස්, උපායාසයන්ගෙන් මිදෙත්.

“ආනන්දය, සියලු ආර්ය මාර්ගයම යම් මේ කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ඇති බව කල්‍යාණ මිත්‍රයින් සහායකොට ඇති බව කල්‍යාණ මිත්‍රයින් කෙරෙහි නැමුනු සිත් ඇති බව නිසාම පවත්නාබව මේ ක්‍රමයෙන් දතයුතුය.”