සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

1. මාර්ග සංයුත්තය

1. අවිජ්ජා වර්ගය

3. කල්‍යාණ මිත්ත සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි වූ අනේපිඬු සිටුහු විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරතෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද එතන්හි පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එක් පසෙක හුන්නේය. එක් පසෙක හුන්නාවූ ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරතෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ සැළකළේය.

“ස්වාමීනි, යම් ඒ කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ඇතිබවක්වේද කල්‍යාණමිත්‍රයින් සහායකොට ඇති බවක් වේද, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් කෙරෙහි නැමුනු සිත් ඇතිබවක් වේද එය මේ සියලු ආර්යමාර්ගය පිණිස පවත්නේය.”

“සාදු! සාදු! ශාරිපුත්‍රය! ශාරිපුත්‍රය! යම් ඒ කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ඇති බවක් වේද, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් සහායකොට ඇතිබවක් වේද, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් කෙරෙහි නැමුනු සිත් ඇති බවක් වේද, එය සියලු ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගය පිණිස වෙයි.

“ශාරිපුත්‍රය, කල්‍යාණ මිත්‍රයින් ඇති කල්‍යාණ මිත්‍රයින් සහායකොට ඇති කල්‍යාණ මිත්‍රයින් කෙරෙහි නැමුණු සිත් ඇති භික්ෂුව ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගය වඩන්නේය. ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගය නැවත නැවත වඩන්නේයයි කැමති විය යුතුය.

(මේ සූත්‍රයේ 2, 3 වෙනි ඡෙද මේ වර්ගයේ 2 වැනි සූත්‍රයේ 2, 3 වෙනි ඡෙද මෙනි. ආමන්ත්‍රණ වචනය ‘ආනන්ද’ වෙනුවට ‘ශාරිපුත්‍ර’ විය යුතුයි.)