සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

1. මාර්ග සංයුත්තය

3. මිච්ඡත්ත වර්ගය

10. උත්තිය සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටුහු විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. එකල්හි ආයුෂ්මත් උත්තිය ස්ථවිරතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එක්පසෙක හුන්නේය. එක්පසෙක හුන්නාවූ ආයුෂ්මත් උත්තිය ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීය.

“ස්වාමීනි, රහසිගතව විවේකීව හුන්නාවූ මාගේ සිතෙහි මෙබඳු අදහසක් පහළවිය. “භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් පඤ්චකාම ගුණයෝ වදාරණ ලදහ’ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කවර නම් පඤ්චකාම ගුණයක් වදාරණ ලද්දේද?”

“උත්තිය, යහපති, යහපති, උත්තිය, මා විසින් මේ කාමගුණයෝ පසක්ම වදාරණ ලදහ. කවරනම් පසක්ද? චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ, ඉෂ්ටවූ, කාන්තවූ, මනවඩන්නාවූ, ප්‍රියවූ, ඇලීම පිණිස පවත්නාවූ, ඇලිය යුතුවූ රූපයෝ වෙද්ද ජීව්හා විඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ, ඉෂ්ටවූ, කාන්තවූ, මනවඩන්නාවූ, ප්‍රියවූ, ඇලීම පිණිස පවත්නාවූ, ඇලිය යුතුවූ රසයෝ වෙද්ද, කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ, ඉෂ්ටවූ කාන්තවූ, මනවඩන්නාවූ, ප්‍රියවූ, ඇලීම පිණිස පවත්නාවූ, ඇලිය යුතුවූ ඵොට්ඨබ්බයෝ වෙද්ද, උත්තිය, මේ පඤ්චකාම ගුණයෝ මා විසින් කියන ලදහ. උත්තිය, මේ පඤ්චකාමයන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගය වැඩිය යුතුයි. ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගය නම් කුමක්ද? ඒ මෙසේයි. සම්‍යක් දෘෂ්ටිය, සම්‍යක් සංකල්පය, සම්‍යක් වචනය, සම්‍යක් කර්මාන්තය, සම්‍යක් ආජීවය, සම්‍යක් ව්‍යායාමය, සම්‍යක් සතිය සහ සම්‍යක් සමාධියයි. උත්තිය, මේ පඤ්චකාම ගුණයන්ගේ ප්‍රහාණය පිණිස ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගය වැඩිය යුතුයයි” වදාළසේක.

මිච්ඡත්තවග්ගො තතියො.