සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

2. බොජ්ඣංග සංයුත්තය

18. ඕඝ වර්ගය (3)

පුනඔඝාදිසුත්තං

මග්ගසංයුත්තයේ මෙන් මෙහි සූත්‍ර දහයක් වෙත්.

“මහණෙනි, මේ උද්ධම්භාගිය සංයෝජනයෝ පස්දෙනෙකි. ඒ පස කවරේදයත්. රූප රාගය අරූප රාගය මානය, උද්ධච්චය, අවිජ්ජාව, යන මොහුයි. මහණෙනි, මේ පස උද්ධම්භාගීය සංයොජනයෝ වෙත්. මහණෙනි, මේ පස්වැදෑරුම් උද්ධම්භාගීය සංයෝජනයන්ගේ දැනගැනීම පිණිස, විසෙසින් දැනීම පිණිස, නැති කිරීම පිණිස, සප්ත බොධ්‍යංගයෝ වැඩිය යුත්තාහ.

ඒ සත කවරහුදයත්. මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම රාගය දුරුකිරීම කෙළවර කොට ඇති, ද්වෙෂය දුරුකිරීම කෙළවරකොට ඇති මොහය දුරුකිරීම කෙළවර කොට ඇති, නිවන ඇතුළත් කොට ඇති නින පිහිටකොට ඇති නිවන කෙළවරකොට ඇති නිවනට නැමුනු නිවනට අවනත, නිවණට බරවූ සති සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,

“රාගය දුරුකිරීම කෙළවර කොට ඇති, ද්වෙෂය දුරු කිරීම කෙළවරකොට ඇති, මොහය දුරුකිරීම කෙළවරකොට ඇති, නිවන ඇතුළත්කොට ඇති, නිවන පිහිටකොට ඇති, නිවන කෙළවරකොට ඇති, නිවනට නැමුනු, නිවනට අවනත, නිවණට බරවූ ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,

“රාගය දුරුකිරීම කෙළවරකොට ඇති, ද්වෙෂය දුරු කිරීම කෙළවරකොට ඇති, මොහය දුරුකිරීම කෙළවරකොට ඇති, නිවන ඇතුළත්කොට ඇති, නිවන පිහිටකොට ඇති, නිවන කෙළවරකොට ඇති, නිවනට නැමුනු, නිවනට අවනත, නිවනට බරවූ විරිය සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,

“රාගය දුරුකිරීම කෙළවරකොට ඇති, මොහය දුරු කිරීම කෙළවරකොට ඇති, මොහය දුරුකිරීම කෙළවරකොට ඇති, නිවන ඇතුළත්කොට ඇති, නිවන පිහිටකොට ඇති, නිවනට නැමුනු නිවනට අවනත, නිවනට බරවූ පීති සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,

“රාගය දුරුකිරීම කෙළවර කොට ඇති ද්වෙෂය දුරු කිරීම කෙළවරකොට ඇති, මොහය දුරුකිරීම කෙළවරකොට ඇති නිවන ඇතුළත්කොට ඇති, නිවන පිහිටකොට ඇති නිවන කෙළවරකොට ඇති, නිවනට නැමුනු නිවනට අවනත, නිවනට බරවූ පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,

“රාගය දුරුකිරීම කෙළවර කොට ඇති, ද්වෙෂය දුරු කිරීම කෙළවරකොට ඇති, මොහය දුරුකිරීම කෙළවරකොට ඇති නිවන ඇතුළත්කොට ඇති, නිවන පිහිටකොට ඇති, නිවනට නැමුනු, නිවනට අවනත, නිවනට බරවූ සමාධි සම්බොජ්ඣංග වඩයිද

“රාගය දුරුකිරීම, කෙළවරකොට ඇති, ද්වෙෂය දුරු කිරීම කෙළවරකොට ඇති, මොහය දුරුකිරීම කෙළවරකොට ඇති, නිවන ඇතුළත්කොට ඇති නිවන පිහිටකොට ඇති, නිවන කෙළවරකොට ඇති, නිවනට නැමුනු, නිවනට අවනත, නිවනට බරවූ උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣංගය වඩයිද,

“මහණෙනි, මේ පස් වැදෑරුම් උද්ධම්භාගිය සංයෝජනයන්ගේ අවබොධය පිණිස, වෙහෙසින් දැනගැනීම පිණිස, නැතිකිරීම පිණිස, දුරුකිරීම පිණිස, මේ සප්තබොධ්‍යංගයෝ වැඩිය යුත්තාහ’යි

බොජ්ඣඞ්ගසංයුතස්ස පුනඔඝවග්ගො අට්ඨාරසමො.

බොජ්ඣංග සංයුත්තය නිමි.