සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

2. බොජ්ඣංග සංයුත්තය

4. නීවරණ වර්ගය

7. ආවරණ සූත්‍රය

“මහණෙනි, කුසල් ආවරණය කරන්නාවූ කුසල් වසන්නාවූ, සිත කෙලෙසන්නාවූ, නුවණ දුර්වල කරන්නාවූ, ධර්මයෝ පසක්වෙත්. ඒ පස කවරේදයත්, මහණෙනි, කාමච්ඡන්ද කුසල් ආවරණය කරන්නාවූ, කුසල් වසන්නාවූ සිතකෙළසන්නාවූ නුවණ දුර්වලකරන්නාවූ ධර්මයකි. ව්‍යාපාදය කුසල් ආවරණය කරන්නාවූ, කුසල් වසන්නාවූ සිත කෙළසන්නාවූ, ප්‍රඥාව දුර්වලකරන්නාවූ, ධර්මයකි.

“මහණෙනි, ථිනමිද්ධය කුසල් ආවරණය කරන්නාවූ, කුසල් වසන්නාවූ, කෙළසන්නාවූ, ප්‍රඥාවදුර්වල කරන්නාවූ ධර්මයකි.

“මහණෙනි; උද්ධච්චකුක්කුච්චය කුසල් ආවරණය කරන්නා වූ කුසල් වසන්නාවූ සිත කෙලසන්නාවූ ප්‍රඥාව දුර්වලකරන්නා වූ ධර්මයකි.

“මහණෙනි, විචිකිච්ඡාව කුසල් ආවරණය කරන්නාවූ කුසල් වසන්නාවූ, සිත කෙලසන්නාවූ, ප්‍රඥාව දුර්වල කරන්නාවූ ධර්මයකි. මහණෙනි, මොව්හු පස්දෙන කුසල් ආවරණය කරන්නාවූ, කුසල් වනසන්නාවූ, ප්‍රඥාව දුර්වලකරන්නාවූ ධර්මයෝවෙති.

“මහණෙනි, කුසල් ආවරණය නොකරන්නාවූ, නොවසන්නාවූ සිත නොකෙලෙසන්නාවූ, වඩන ලද්දාවූ, නැවත නැවත පුරුදුකරන ලද්දාවූ මේ බොධ්‍යංග ධර්ම සත අර්හත් මාර්ගඵල පිණිස පවතිත්. ඒ කවර සත්දෙනෙක්ද යත්;

“මහණෙනි, කුසල් ආවරණය නොකරන්නාවූ, නොවසන්නාවූ, සිත නොකෙලසන්නාවූ, වඩනලද්දාවූ, නැවත නැවත පුරුදු කරනලද්දාවූ, සති සම්බොජ්ඣංගය අර්හත් මාර්ග ඵල පිණිස පවතිත්.

“මහණෙනි, කුසල් ආවරණය නොකරන්නාවූ, නොවසන්නාවූ, සිත නොකෙලසන්නාවූ, වඩන ලද්දාවූ, නැවත නැවත පුරුදුකරන ලද්දාවූ ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය අර්හත් මාර්ගඵල පිණිස පවතිත්.

“මහණෙනි, කුසල් ආවරණය නොකරන්නාවූ, නොවසන්නාවූ, සිත නොකෙලෙසන්නාවූ, වඩන ලද්දාවූ නැවත නැවත පුරුදු කරන ලද්දාවූ විරිය සම්බොජ්ඣංගය අර්හත් මාර්ගඵල පිණිස පවතිත්.

“මහණෙනි, කුසල් ආවරණය නොකරන්නාවූ, නොවසන්නාවූ, සිත නොකෙලෙසන්නාවූ, වඩන ලද්දාවූ නැවත නැවත පුරුදු කරන ලද්දාවූ පීති සම්බොජ්ඣංගය අර්හත් මාර්ගඵල පිණිස පවතිත්.

“මහණෙනි, කුසල් ආවරණය නොකරන්නාවූ, නොවසන්නාවූ, සිත නොකෙලෙසන්නාවූ, වඩන ලද්දාවූ නැවත නැවත පුරුදුකරන ලද්දාවූ පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය අර්හත් මාර්ගඵල පිණිස පවතිත්.

“මහණෙනි, කුසල් ආවරණය නොකරන්නාවූ, නොවසන්නාවූ, සිත නොකෙලෙසන්නාවූ, වඩනලද්දාවූ නැවත නැවත පුරුදු කරන ලද්දාවූ, සමාධි සම්බොජ්ඣංගය අර්හත් මාර්ගඵල පිණිස පවතිත්.

“මහණෙනි, කුසල් ආවරණය නොකරන්නාවූ, නොවසන්නාවූ, සිත නොකෙලෙසන්නාවූ, වඩනලද්දාවූ, නැවත නැවත පුරුදුකරන ලද්දාවූ, උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣංගය අර්හත් මාර්ගඵල පිණිස පවතිත්.

“මහණෙනි, වඩනලද්දාවූ, බහුලකරන ලද්දාවූ, කුසල් ආවරණය නොකරන්නාවූ නොවසන්නාවූ සිත නොකෙලෙසන්නාවූ, මේ බොධ්‍යංග ධර්ම සත, අර්හත් මාර්ග ඵලයන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම පිණිස පවතිත්” යනුයි.