සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

2. බොජ්ඣංග සංයුත්තය

5. චක්කවත්ති වර්ගය

5. පඤ්ඤාවන්ත සූත්‍රය

(5, 6, 7 වෙනි සූත්‍ර මේ වර්ගයේ 4 වෙනි සූත්‍රයමෙන් ජේතවනාරාමයේදී දෙශනා කරනලදී.)

“ස්වාමීනි, කෙලතොළු නොවූ නුවණැති පුද්ගලයා නුවණැති පුද්ගලයා යයි කියනු ලැබේ. ස්වාමීනි, කෙතෙක් කරුණකින් කෙලතොළු නොවූ නුවණැති පුද්ගලයා යයි කියනුලැබේද?”

“මහණ, සප්ත බොධ්‍යාංගයන් වඩනලද බැවින් නැවත නැවත පුරුදුකරනලද බැවින් කෙලතොළු නොවූ නුවණැති පුද්ගලයායි” කියනුලැබේ.

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ පළමුවෙනි සූත්‍රයේ 3 වෙනි ඡෙදය මෙනි.)

“මහණ, මේ බොධ්‍යංග සත්දෙනා වැඩීමෙන් නැවත නැවත පුරුදු කිරීමෙන් කෙලතොළු නොවූ නුවණැති පුද්ගලයායයි” කියනු ලැබේ.