සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

3. සතිපට්ඨාන සංයුත්තය

4. අනනුස්සුත වර්ගය

6. අඤ්ඤාතර ඵල සූත්‍රය

“මහණෙනි, මේ සතර සතිපට්ඨානයෝ වෙත්.

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 2 වෙනි සූත්‍රයේ 3 වෙනි ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, මේසතර සතිපට්ඨානයන් පුරුදු කළ බැවින් බහුල වසයෙන් කරනලද බැවින් මේ ආත්මයෙහි රහත්වීම හෝ ස්කන්ධශෙෂය ඇතිකල්හි අනාගාමි බව හෝ යන මේ ඵල දෙක අතරෙන් එක්තරා ඵලයක් කැමති විය යුතුයි.”