සංයුත්තනිකායො

මහා වර්ගය

3. සතිපට්ඨාන සංයුත්තය

4. අනනුස්සුත වර්ගය

9. සතිපට්ඨාන භාවනා සූත්‍රය

“මහණෙනි, සතර සතිපට්ඨානයන්ගේ වැඩීම දෙශනාකරන්නෙමි. එය අසව්. මහණෙනි, සතර සතිපට්ඨානයන්ගේ වැඩීම කවරේද?

(මේ ඡෙදය මේ වර්ගයේ 2 වෙනි සූත්‍රයේ 3 වෙනි ඡෙදය මෙනි.)

“මහණෙනි, මේ සතර සතිපට්ඨානයන්ගේ වැඩීමයි